Velika zmaga organizacije Client Earth v Veliki Britaniji zaradi onesnaženja zraka

Vrhovno sodišče Združenega kraljestva je ugodilo tožbi britanskega združenja odvetnikov za varstvo okolja proti državi s področja onesnaževanja zraka. Client Earth je izpodbijal pretirano optimistične, neučinkovite ter posledično nezakonite ukrepe državnih organov za znižanje stopnje onesnaženosti zraka s človeku škodljivim plinom dušikovim dioksidom (NO₂), kar je sicer obveznost držav članic po pravu EU (Direktiva 2008/50/EC o kakovosti zraka). Sodišče je obsodilo postopanje državnih organov, katerih poglavitni cilj je bil čim večja stroškovna razbremenitev ukrepov, z zavestnim neupoštevanjem časovnih in vsebinskih zahtev glede izvrševanja državnih obveznosti, ob predvidevanju, da se finančno kaznovalni postopki s strani Evropske komisije ne bodo pričeli vse do leta 2020. Sodišče je razveljavilo je objavljeni načrt za kvaliteto zraka in državi določilo jasne smernice za oblikovanje novega, s pravom EU skladnega načrta za znižanje stopnje onesnaženosti zraka z NO₂. Več