Kaj delamo?

Zagovorniki okolja v zvezi s problemi varstva okolja in urejanja prostora, ki so v javnem interesu:

  • svetujemo,
  • izdelujemo pravne analize problemov s predlogi rešitev,
  • pripravljamo pravna sredstva,
  • nudimo pravno podporo sodelovanju javnosti pri sprejemanju odločitev,
  • pripravljamo pobude organom za obravnavo problemov ali sprejem oz. spremembo predpisov ali prakse izvajanja predpisov.

Kot javni interes na področju okolja razumemo interes ohranjanja oziroma izboljšanja kvalitete in funkcij vseh delov narave (prst, tla, zrak, voda, živali in rastline ter njihovi habitati…) in vključuje tudi širši vsebinsko pomemben pozitiven vpliv ali preprečevanje negativnega vpliva na zdravje, prehrano ter življenjsko in delovno okolje ljudi. V tem okviru se ukvarjamo s problemi, ki:

  • glede na posledice presegajo partikularni interes posameznika ali ožje skupine ljudi in gre za širše skupno dobro ali ima veliko javno podporo v lokalnem okolju) ALI gre za ogrožene naravne vrednote (varovani deli narave, zaščitene živali, rastline) ali biotsko raznovrstnost IN
  • (četudi po posledicah omejenimi) po svojem družbenem pomenu, precedenčni moči ali javni pojavnosti zmorejo prispevati k premikanju meja varstva okolja in k bolj osveščeni pravni in politični praksi na tem področju (npr. vsebinsko pomembni  zaradi izboljšanja stanja okolja, dostopa do pravnih sredstev, napredka na področju varstva okolja ali drugega napredka).