Etični kodeks

Dokument si lahko ogledate tu.

 

Zagovorniki okolja pri svojem delu uresničujemo naslednja načela:

 delujemo pošteno, strokovno, vestno in odgovorno;

 pri svojem delu smo neodvisni od zunanjih vplivov;

 naše delovanje v mreži ni združljivo z drugim delovanjem izven mreže, ki bi predstavljalo konflikt interesov;

 naše delo je motivirano s skrbjo za varstvo okolja, v katerem znotraj naravnega ravnovesja ohranjamo zdravje človeka in drugih živih bitij ter delov narave, ter skrbjo za varstvo prostora in njegovo trajnostno urejanje;

 težimo k nekonfliktnemu delovanju, ki je usmerjeno v reševanje problemov;

 delujemo v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter konstruktivnega dialoga;

 varujemo zaupnost podatkov;

 naše skupno delo spoštujemo in smo do njega lojalni, zato ne uporabljamo podatkov o primerih in stikov povezanih s primeri, ki jih pridobimo v mreži, za odplačno delovanje izven mreže;

 z dobrim zgledom gradimo in ohranjamo dobro ime Zagovornikov okolja;

 spoštujemo pravila delovanja in etični kodeks mreže.

 

Naša dolžnost je, da koordinatorja mreže obvestimo:

 o morebitnih okoliščinah, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na naše delo in odločitve;

 o kakršnemkoli poskusu vplivanja na odločitev pri reševanju primera;

 o nastanku okoliščin, ki ogrožajo ali utegnejo ogrožati integriteto posameznika ali imajo znake koruptivnih dejanj;

 o nastanku konfliktov;

 o nastanku ali možnosti nastanka okoliščin, ki za posameznika pomenijo konflikt interesov, to je predvsem:

  •  če obstajajo pogoji, ki onemogočajo združljivost dela v mreži glede na drugo (profesionalno) delovanje posameznika ali če obstajajo v zvezi s konkretno zadevo pogoji, ki mu onemogočajo sodelovanje zaradi kakšnega drugega (profesionalnega) angažiranja na tej isti zadevi
  • konflikt interesov se presoja zlasti, ne pa izključno, glede na:
   a) vsebino zadeve (npr. posameznik je v preteklosti v zadevi že sodeloval z akterji primera v njihovem interesu),
   b) osebne vezi (zlasti sorodstvene, partnerske, prijateljske) s ključnimi zaposlenimi, člani, ustanovitelji ali lastniki akterjev primera v obravnavi,
   c) poslovne vezi (poslovno sodelovanje in kontakti s ključnimi akterji v obravnavi, finančne vezi), razen, če je preteklo vsaj pet let od zadnjega sodelovanja in konkretna zadeva vsebinsko ni povezana s tem sodelovanjem.

 

Reševanje konfliktov in etična komisija

 Morebitni konflikti se rešujejo po mirni poti in tako, da imajo vpleteni možnost pojasniti svoje ravnanje.

 Reševanje nastalih spornih situacij organizira koordinator mreže, konflikt interesov pa presoja strokovni svet.

 Kršitve kodeksa obravnava etična komisija, ki je imenovana v skladu s pravili delovanja mreže.

 

Veljavnost kodeksa

 Ta etični kodeks je sprejel strokovni svet dne 5.5.2015.

 Za člene mreže velja z dnem podpisa pristopne izjave.

 Kodeks se lahko spremeni na predlog člana mreže, po tem, ko se o predlogu opravi posvet med člani mreže. Spremembe kodeksa potrdi strokovni svet na podlagi predhodnega soglasja članov, ki so že pristopili h kodeksu.