Pravna sredstva in sodna praksa

/Pravna sredstva in sodna praksa
Pravna sredstva in sodna praksa2019-05-09T13:11:52+00:00

Tukaj so na kratko predstavljeni temeljni instituti pravnega varstva okolja in postopki, v katere se je možno vključiti in uporabiti pravna sredstva. Za več podrobnosti je potrebno pogledati postopke (povezava – glej gumb ‘Izvedbeni prostorski načrti in dovoljevanje graditve in posegov’), za nasvet glede konkretnega problema pa se obrnite na ZELENO SVETOVALNICO.

Na koncu te strani boste našli zbrano sodno prakso s področja varstva okolja, z izpisom bistvenih informacij o posameznih primerih.

Pridobivanje informacij

Za uporabo pravnih sredstev potrebujemo informacije, na podlagi katerih lahko gradimo argumentacijo v postopku. Veliko informacij glede okolja in prostora je javno dostopnih (Poročilo o stanju okolja 2017, Atlas okolja, območja Natura, Prostorsko informacijski sistem s pregledovalnikom podatkov), ostale pa je možno pridobiti pri organih na podlagi zahtevka za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, če organ z njimi razpolaga (več – Pridobivanje informacij javnega značaja ali na spletni strani Informacijskega pooblaščenca). Ob pripravi na vlaganje pravnih sredstev je koristno poznati tudi dostopno sodno prakso.

Procesna pravila

Različni postopki tečejo po različnih procesnih pravilih. Večina okoljskih postopkov teče po upravnem postopku, ki ga ureja Zakon o splošnem upravnem postopku, po katerem je zoper upravne odločbe praviloma možna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, če pa posamezen zakon te ne predvideva, je možno začeti upravni spor. Upravni spor pomeni možnost vložitve tožbe zoper upravno odločbo na Upravno sodišče in sicer v roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem sporu, izjemoma zoper izvedbeni prostorski akt v roku 3 mesecev po Zakonu o urejanju prostora. Praviloma je z obravnavo tožbe na Upravnem sodišču postopek zaključen, le v izjemnih primerih je dopuščena možnost pritožbe zoper sodbo na Vrhovno sodišče.  V zvezi z upravnim postopkom je potrebno pravilno razumeti tudi pojma dokončnosti in pravnomočnosti odločbe: dokončnost upravne odločbe nastopi, ko zoper njo ni več možna pritožba (bodisi ta ni dopustna, bodisi je o pritožbi odločeno), pravnomočnost odločbe pa nastopi, ko se ta ne more več izpodbijati v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem (bodisi, da je to že odločilo, bodisi je potekel rok za vložitev tožbe).

Če se zahteva presoja posameznih predpisov pred Ustavnim sodiščem ali se po izčrpanju drugih pravnih sredstev vlaga ustavna pritožba je potrebno upoštevati pravila Zakona o ustavnem sodišču. Glede inšpekcijskega nadzora za vse inšpekcijske postopke velja Zakon o inšpekcijskem nadzoru, posamezne prekrške in globe ter morebitne druge inšpekcijske ukrepe pa urejajo področni zakoni (npr. Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon). Civilnopravno varstvo se uveljavlja s tožbo pred rednimi sodišči (okrajnimi ali okrožnimi sodišči) na podlagi Zakona o pravdnem postopku, pa tudi Zakona o kolektivnih tožbah. Za kazenskopravno varstvo veljajo procesna pravila Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika.

Kdo lahko uporablja pravna sredstva

Najširšo  možnost pravnega varstva v zvezi z okoljem določa Aarhuška konvencija, ki določa  tri oblike pravnega varstva:

 • varstvo v primeru kršitve pravice dostopa do informacij: vsakdo, ki meni, da njegov zahtevek za dostop do informacija javnega značaja, ni bil pravilno upoštevan, mora imeti pravico dostopa do ustreznega revizijskega postopka. V RS je to možnost pritožbe na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pri Informacijskem pooblaščencu, zoper njegovo odločitev pa lahko vloži tožbo na Upravno sodišče (začne upravni spor);
 • varstvo v primeru kršitve pravice sodelovanja pri odločanju: člani vključene javnosti (to je javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene in ima interes pri odločanju po pravilih notranjega prava) imajo dostop do revizijskega postopka pred sodiščem ali drugim neodvisnim in nepristranskim telesom, da izpodbijajo stvarno ali postopkovno zakonitost katerekoli odločitve, dejanja ali opustitve v zvezi s pravico sodelovanja javnosti pri odločanju. V RS se tako pravno varstvo uveljavlja pred Upravnim ali Ustavnim sodiščem, odvisno od vrste odločitve;
 • varstvo pred nezakonitimi dejanji ali opustitvami: člani vključene javnosti imajo, kadar izpolnjujejo morebitna merila po notranjem pravu, dostop do upravnih in sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in organov javne oblasti, ki so v nasprotju z določbami notranjega prava in se nanašajo na okolje. V RS so to s posameznimi zakoni določena pravna sredstva, kot bo predstavljeno v nadaljevanju.

Kdaj je javnost vključena v posamezne postopke ter kdaj in kdo ima dostop do pravnih sredstev določa posamezen zakon. Največ pravic imajo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področjih varstvo okolja, ohranjanje narave, urejanje prostora in varstva kulturne dediščine. V postopku gradbenega dovoljenja, v katerega so vključene tudi okoljske presoje (integralni postopek),  imajo pod posebnimi pogoji določene pravice tudi civilne iniciative. Enake pravice imajo pogosto tudi prizadete fizične ali pravne osebe.

Več o statusih delovanja v javnem interesu na področju okolja

Več o statusih delovanja v javnem interesu na področju prostora

Pravno varstvo v povezavi z izpolnjevanjem mednarodnih pogodb

Pritožbeni odbor Aarhuške konvencije

Aarhuška konvencija ima svoje pritožbeno telo, ki obravnava pritožbe glede neizvajanja ali neustreznega izvajanja konvencije s strani države (glej priročnik o pritožbenem odboru). Pritožbo lahko vložijo tudi prizadeti posamezniki in organizacije, katerih pravice konvencija varuje.

Primeri Pritožbenega odbora

Evropsko sodišče za človekove pravice

Eden izmed uporabnih mehanizmov varovanja okolja je varovanje preko človekovih pravic, ki jih določa Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP). Ta sicer pravice do zdravega življenjskega okolja posebej ne opredeljuje, vendar pa je praksa Evropskega sodišča za človekove pravice šla v smeri, da v primeru, ko država ne zaščiti pravice svojih prebivalcev do življenja v zdravem in zavarovanem okolju,  to pomeni kršitev 8. člena EKČP, ki določa pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Posameznik, nevladna organizacija ali skupina posameznikov, ki zatrjujejo, da  jim je država pogodbenica kršila pravice iz EKČP, lahko vložijo pritožbo. To lahko storijo, ko so izčrpana vsa pravna sredstva v državi in sicer v roku šestih mesecev od vročitve zadnje sodne odločitve.

Sodna praksa ESČP

Sodišče Evropske unije

Evropska komisija, kot izvršilni organ EU, izvaja nadzor nad izvrševanjem okoljskih predpisov (za področje okolja Generalni direktorat za okolje), ki na lastno pobudo ali na podlagi pritožb sproži postopek ugotavljanja kršitve zoper posamezno državo in postopek pred Sodiščem Evropske unije (tudi Court of Justice of the European Union). Evropska komisija obravnava pritožbe  po določenih prioritetah.  Pri uporabi temeljnih pravil prava EU je treba upoštevati, da jih sestavlja več temeljnih listin (pogodbe EU): Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske unije (za okolje 191. člen), Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (za okolje 37. člen).

Med pristojnostmi Evropskega sodišča je tudi obravnava tožb držav, institucij ali fizičnih oziroma pravnih oseb, v določenih primerih, ko gre za kršitve Pogodbe o delovanju Evropske unije. Gre predvsem za ničnostno tožbo (263. člen), s katero tožnik zahteva, da se za ničnega razglasi ukrep, ki naj bi bil v nasprotju s pravom EU in tožbo zaradi nedelovanja organov EU (265. člen) v primerih kršitve prava EU, ko institucija ali organ opusti ukrepanje.

Za uporabo EU prava na nacionalnem nivoju je pomembno tudi predhodno odločanje Sodišča Evropske unije. Če je nacionalno sodišče v dvomih glede razlage ali veljavnosti zakonodaje EU, lahko zaprosi za pojasnilo Sodišče Evropske unije ali preveri če je nacionalni predpis ali praksa v skladu s pravom EU (predhodno odločanje).

Sodna praksa (tako odločitve v primeru tožb kot predhodno odločanje) so za države članice zavezujoča. Zato so lahko pomemben vir za oblikovanje argumentacije v konkretnih postopkih pravnega  varstva. Pravni viri EU so v celoti zbrani na EUR-Lex.

 Izvajanje Aarhuške konvencije v EU

EU je tudi podpisnica Aarhuške konvencije in zato je njeno delovanje zavezano zahtevam konvencije. Za izvajanje je sprejela Direktivo 2003/4/ES in Uredbo (ES) št. 1367/2006, glede dostopa do pravnega varstva pa je Evropska komisija oblikovala posebno sporočilo s stališči in priporočili za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Dostop do pravnega varstva okolja in prostora v Sloveniji

Ustavnopravno varstvo

Po Ustavi RS je temeljna pravica, povezana z varstvom okolja, pravica do zdravega življenjskega okolja (72. člen), po kateri ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja, za kar naj skrbi država. Po Ustavi RS država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije (5. člen), zagotovljeno je tudi varstvo živali pred mučenjem (tretji odstavek 72. člena). Varstvo okolja je omejujoč dejavnik prostega uživanja lastninske pravice, saj ustava zahteva tudi uveljavitev ekološke funkcije lastnine (67. člen). Nadalje je vsakdo dolžan varovati naravne znamenitosti in redkosti, za ohranjanje naravne dediščine pa skrbijo država in lokalne skupnosti (73. člen).  Z zakonom se določi posebno varstvo kmetijskih zemljišč (71. člen)  in določajo pogoji, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva (70. člen). Vsakdo ima  pravico do pitne vode, vodni viri pa so javno dobro (70a. člen). Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (74. člen). V povezavi s kršitvijo mednarodnih pogodb sta pomembna tudi 8.  in 153. člen Ustave RS.

Zakon o ustavnem sodišču ne daje nevladnim organizacijam posebnih pravic v zvezi z uveljavljanjem varstva okolja pred Ustavnim sodiščem.  Na Ustavno sodišče je možno vložiti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta ali ustavno pritožbo zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt. Vsak pobudnik presoje ustavnosti in zakonitosti ali vlagatelj ustavne pritožbe mora izkazati pravni interes v skladu s 24. členom tega zakona. Nekateri organi oziroma telesa pa lahko vložijo zahtevo brez izkazovanja pravnega interesa – npr. varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, državni zbor ali svet, vlada.

Več o pravnem varstvu pred Ustavnim sodiščem tukaj.

Odločitve Ustavnega sodišča

Upravnopravno varstvo

Postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

Celovito presoja vplivov na okolje izvaja Ministrstvo za okolje in prostor po postopku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja, glede prostorskih načrtov pa tudi Zakon o urejanju prostora.

Po Zakonu o varstvu okolja ministrstvo po izvedenem postopku in preučitvi vplivov izda odločbo,  s katero potrdi sprejemljivost nekega plana, če presodi, da so vplivi izvedbe plana na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. Zoper to odločbo zakon (46. člen) predvideva dvoje možnih pravnih sredstev in sicer: če je pripravljavec plana državni organ, odloči o pritožbi zoper to odločbo vlada, če pa je pripravljavec plana pristojni organ občine, je možno začeti zoper to odločbo upravni spor. Ta pravna sredstva so drugačna od sredstev v Zakonu o splošnem upravnem postopku. Ker pa izda odločbo ministrstvo, gre smiselno za upravni postopek.  Zato je možna razlaga, da bi se lahko v postopek CPVO lahko vključil tudi kdo, ki izkaže pravni interes v skladu s 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku. Prav tako pa se lahko v postopek vključi (in posledično uporabi pravna sredstva) tudi društvo, ki ima status delovanja v javnem interesu ohranjanja narave po Zakonu o ohranjanju narave (primer DOPPS). Enako bi veljalo glede odločitve o presoji sprejemljivosti (vplivov na naravo), če se ta ne izvede v okviru CPVO, ker ta morda ni potreben. Postopek se izvede v skladu z Zakonom o ohranjanju narave.

Če gre za CPVO ali presojo sprejemljivosti glede prostorskega načrta je presoja integrirana v postopek prostorskega načrtovanja po Zakonu o urejanju prostora. Sicer se sam postopek CPVO  izvede po Zakonu o varstvu okolja oz. če gre le za presojo sprejemljivosti po Zakonu o ohranjanju narave, za  kar velja zgoraj navedeno. Je pa možno, da pride v postopku prostorskega načrtovanja do tehtanja javnih koristi in postopka prevlade javne koristi, v kar so vključene tudi koristi okolja. Zato bo tudi okoljske vidike možno zagovarjati v okviru upravnega spora zoper izvedbeni prostorski akt (po 58. členu ZUreP-2), ki ga lahko začnejo z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče v roku 3 mesecev:

 • fizične osebe, če izkažejo, da ima prostorski akt v določenem delu zanjo bistvene posledice,
 • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, če so aktivno sodelovale v javni razpravi z dajanjem pripomb,
 • državno odvetništvo na zahtevo vlade zaradi varstva javnega interesa.

Tožbo je možno vložiti glede določitve namenske rabe prostora ali usmeritev za namensko rabo prostora,  določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na namembnost posegov v prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje, ali na velikost gradbene parcele, ali najustreznejše variante v Uredbi o najustreznejši varianti.

Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje (PVO in OVS)

Ali je potrebna presoja vplivov na okolje presoja Agencija RS za okolje v predhodnem postopku po 51a. členu Zakona o varstvu okolja in ocenjuje potrebnost presoje v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Zoper odločitev, da presoja ni potrebna, se lahko pritožijo na Ministrstvo za okolje in prostor tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (v 15 dneh od objave odločitve na spletni strani ARSO), glede na odločitve Sodišča Evropske unije C-570/13 (Gruber) pa tudi prizadeti posameznik. Nadalje so možni trije postopki:

 1. Postopek presoje v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona v letu 2018 je postopek presoje vplivov na okolje, ki je sicer urejen v Zakonu o varstvu okolja, integriran v postopek izdaje celovitega dovoljenja (državno načrtovanje in izdaja gradbenega dovoljenja) oziroma integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Če je za objekt ali poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, se ta izvede v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po Gradbenem zakonu, dosedanje okoljevarstveno soglasje pa postane integralni del gradbenega dovoljenja. Ključno za presojo, kdaj bo postopek presoje vplivov na okolje integriran v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, je pregled posegov, za katere je potrebna presoja. Gradbeno dovoljenje po integralnem postopku izda Ministrstvo za okolje in prostor. Položaj stranskega udeleženca imajo (36. in 54. člen Gradbenega zakona):

 • lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;
 • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino. Za pravno korist se šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca;
 • lastnik nepremičnine in oseba s stalnim prebivališčem na vplivnem območju, prikazanem v poročilu o vplivih na okolje;
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi;
 • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali ohranjanje narave, poseben status ter;
 • civilna iniciativa, če zbere podpise 200 polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer je nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na območje nameravane gradnje (seznam mora vključevati osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, podpis in datum podpisa).

Ob priglasitvi stranske udeležbe morajo zainteresirani pojasniti razloge za svojo udeležbo in podati tudi že svoja stališča oziroma razloge, zaradi katerih nasprotujejo gradnji. Investitor mora, razen pri linijskih gradbenih inženirskih objektih, vabilo k udeležbi namestiti na lahko dostopnem in vidnem mestu na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, upravni organ pa vabi osebe, ki so mu znane.

Stranski udeleženci imajo pravico uporabiti tudi pravno sredstvo – začeti upravni spor  (vložitev tožbe na Upravno sodišče v roku 30 dni), to pavico  imajo tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, tudi če niso bile udeležen v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (v 30 dneh od objave na spletni strani e-uprave).

 1. Postopek presoje vplivov na okolje z izdajo okoljevarstvenega soglasja (brez gradbenega dovoljenja)

Če bi prišlo do primera, ko bi ARSO odločil, da je za poseg potrebno izvesti presojo vplivov, po gradbenih predpisih pa ne bi šlo za objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno, objekte pa razvršča Uredba o razvrščanju objektov), bi se postopek presoje vplivov na okolje izvedel po določilih Zakona o varstvu okolja. Stranka v tem postopku (64. člen ZVO-1) je lahko oseba, ki na območju, kjer objekt povzroča obremenitev okolja (vplivno območje) stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, in nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Položaj stranskega udeleženca pridobi, če v roku 35 dni od objave poročila o vplivih na okolje in osnutka okoljevarstvenega soglasja priglasi svojo udeležbo, pri čemer je najbolje, da poda tudi že svoja stališča in argumente. Zoper okoljevarstveno soglasje je možna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, zoper odločitev slednjega pa tožba na Upravno sodišče (upravni spor).

 1. Presoja sprejemljivosti, ko presoja vplivov na okolje ni potrebna (navadni postopek izdaje gradbenega dovoljenja)

Če ARSO odloči, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, potem postopek izdaje gradbenega dovoljenja vodi upravna enota. Kljub temu pa je za objekt morda potrebna presoja sprejemljivosti posega oz. gradnje objekta glede vplivov na naravo po Zakonu o ohranjanju narave. V tem primeru se glede na določila 112. člena Gradbenega zakona ne izda več naravovarstveno soglasje, kot ga predvideva Zakon o ohranjanju narave (105. in 105a. člen), temveč Zavod za varstvo narave izda zgolj mnenje, ki ga upravna enota upošteva pri izdaji gradbenega dovoljenja. V tem postopku izdaje gradbenega dovoljenja so lahko stranski udeleženci (36. člen Gradbenega zakona):

 • lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;
 • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca, ter
 • druge osebe, če tako določa zakon. To bi bila npr. društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ker jim Zakon o ohranjanju narave daje pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.

Ob priglasitvi stranske udeležbe morajo zainteresirani pojasniti razloge za svojo udeležbo in podati  svoja stališča oziroma razloge, zaradi katerih nasprotujejo gradnji. Investitor mora, razen pri linijskih gradbenih inženirskih objektih, vabilo k udeležbi namestiti na lahko dostopnem in vidnem mestu na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, upravni organ pa vabi osebe, ki so mu znane. Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravna enota, je možna pritožba v roku 8 dni.

Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)

Okoljevarstveno dovoljenje je dovoljenje za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo večje onesnaževanje okolja. Postopek vodi ARSO. Vključitev morebitnih stranskih udeležencev v postopek  je možna pri dveh dovoljenjih:

 • za naprave, ki lahko povzročijo večje onesnaževanje (IED naprave po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega). V postopek izdaje ali večje spremembe OVD (če je potrebna sprememba okoljevarstvenega soglasja) vstopijo osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnine na vplivnem območju (iz elaborata o vplivnem območju) ter nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Svojo udeležbo morajo priglasiti v roku 35 dni od javne objave osnutka OVD in dokumentov.
 • za druge naprave: ministrstvo obvesti javnost o postopku, če dobi več kot pet zahtev za priznanje statusa stranskega udeleženca. Te osebe lahko potem v roku 30 dni od javne objave vstopijo v postopek.

Zoper odločitev o OVD je možna pritožba v roku 15 dni (pritožiti se je potrebno na ARSO, pritožbo pa obravnava MOP).

Postopek ugotavljanja odgovornosti za okoljsko škodo in določanje sanacijskih ukrepov

V postopku ugotavljanja odgovornosti za okoljsko škodo in njene sanacije so lahko stranski udeleženci pravne ali fizične osebe, ki so zaradi nastanka okoljske škode prizadete, ali bi bile lahko prizadete, in nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Postopek v skladu z Zakonom o varstvu okolja (110.a do 110i. člen) vodi ARSO, zoper njegovo odločitev pa je možen upravni spor – vložitev tožbe v roku 30 dni na Upravno sodišče.

Civilnopravno varstvo

Civilno pravno varstvo pravic v povezavi z okoljem pred rednimi sodišči je možno po Zakonu o varstvu okolja, Obligacijskem zakoniku in Stvarnopravnem zakoniku. Postopek pred rednim sodiščem poteka po Zakonu o pravdnem postopku, v  primerih množičnih odškodninskih zahtevkov za škodo povzročeno zaradi okoljske nesreče pa po Zakonu o kolektivnih tožbah. Več.

Varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja po Zakon o varstvu okolja

Določilo 14. člena ZVO-1 predstavlja konkretno izvedbo pravnega varstva 72. člena Ustave RS. Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja državljanke in državljani kot posameznice ali posamezniki ali njihova društva, združenja in organizacije pred sodiščem zahtevajo, da nosilka ali nosilec posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev okolja, ali če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ali da se mu prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil takšne posledice.

Odstranitev škodne nevarnosti in prenehanje s kršitvijo osebnostnih pravic po Obligacijskem zakoniku

 1. člen Obligacijskega zakonika omogoča zahtevo, da se odstrani škodna nevarnost, pri čemer je možno podati zahtevek tudi, če nastane škoda pri opravljanju splošno koristne dejavnosti, za katero je dal dovoljenje pristojni organ, vendar le za povrnitev škode, ki presega običajne meje. Zahtevajo se lahko upravičeni ukrepi za preprečitev nastanka škode ali za njeno zmanjšanje. V zvezi z zahtevkom za prenehanje kršitev osebnostnih pravic (134. člen) pa ima vsakdo pravico zahtevati prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, da se prepreči tako dejanje, ali da se odstrani njegove posledice.

Varstvo pred imisijami po Stvarnopravnem zakoniku

Varstvo pred imisijami po Stvarnopravnem zakoniku je lahko aktualno v primerih, ko okoljski predpisi ne določajo zgornjih meja določenih emisij (npr. smrad). Prizadeti posameznik lahko zahteva opustitev vznemirjanja z imisijami po 99. členu v povezavi s 75. členom. Imisije so dejanja in vzroki, ki izvirajo iz ene nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo.

Zakon o kolektivnih tožbah

Če gre za množično oškodovanje, ki izvira iz okoljske nesreče, se lahko odškodnine uveljavljajo po Zakonu o kolektivnih tožbah. Okoljska nesreča po Zakonu o varstvu okolja je nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje in ima takoj ali kasneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja; okoljska nesreča je tudi ekološka nesreča po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tožbo lahko vloži višji državni odvetnik in pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost in pri kateri obstaja neposredna povezava med njenimi glavnimi cilji delovanja in pravicami, ki naj bi bile kršene in v zvezi s katerimi se vlaga tožba (na področju okolja tako verjetno tudi nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave). Sodišče presoja tudi reprezentativnost take organizacije za vlaganje tožbe po določenih kriterijih (5. člen).

Kazensko pravno varstvo

Kazenski zakonik določa več kaznivih dejan povezanih z varstvom okolja v poglavju o kaznivih dejanjih zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Najpomembnejše je kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja (332. člen), po katerem je zagrožena kazen do petih let zapora za tistega, ki s kršitvijo predpisov ogrozi življenje ljudi ali povzroči nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje, vode, živali ali rastlin z izpusti v zrak, zemljo ali vodo, pri ravnanju z odpadki ali pri upravljanju obrata z nevarnimi snovmi. Enako velja, če povzroči nevarnost bistvenega poslabšanja habitata znotraj zaščitenega območja, ali proizvaja in trguje s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč. Ostala kazniva dejanja se nanašajo na poškodovanje posameznih delov narave (vode, gozdovi, živali). Postopek se vodi po Zakonu o kazenskem postopku, ovadbo pa lahko poda vsakdo in sicer policiji ali državnemu tožilcu.

Inšpekcijski nadzor

Inšpekcijski postopki potekajo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Vsakdo lahko poda inšpekcijski službi prijavo (Inšpektorat za okolje in prostor), vendar nima položaja stranke v postopku (24. člen). Lahko pa ob prijavi zahteva, da ga inšpekcija obvesti o njenih ukrepih To mora storiti najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

Pravno varstvo v okviru prostorskega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora omogoča upravni spor zoper izvedbene prostorske akte. Izvedbeni prostorski akti, ki so sicer splošni pravni akti, so: državni prostorski načrt (DPN), uredba o najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena, občinski prostorski načrt (OPN),   občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in odlok o urejanju podobe naselij in krajine (48. člen). Zoper sprejet izvedbeni akt je možno vložiti tožbo na Upravno sodišče v roku 3 mesecev, tožbo pa lahko vloži:

 • oseba, zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi, če izpodbijani prostorski izvedbeni akt določa pravni temelj za določitev njenih pravic ali obveznosti in če izkaže, da ima akt zanjo bistvene posledice,
 • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, če je predhodno aktivno sodelovala v postopku priprave tega akta s podajanjem pripomb na razgrnjen akt.

Pravno varstvo v okviru dovoljevanja graditve

Po Gradbenem zakoniku se lahko izvedeta dva postopka izdaje gradbenega dovoljenja: navaden, ki ga vodijo upravne enote  in integralni, ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje in ga vodi  Ministrstvo za okolje in prostor (glej zgoraj pri Upravnopravnem varstvu – presoje vplivov na okolje, postopek pod A in C).

Drugi mehanizmi varstva

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je ustanovljen na podlagi Ustave RS, njegovo delovanje pa določa Zakon o varuhu človekovih pravic. Na podlagi 14. člena Zakona o varstvu okolja je pristojen tudi za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Varuh deluje na podlagi pobud in lahko zahteva od pristojnih organov pojasnila ter podaja mnenje.

Računsko sodišče

Tudi Računsko sodišče je  organ, ustanovljen na podlagi Ustave RS in deluje na podlagi Zakona o računskem sodišču. Načeloma deluje na lastno pobudo in izvaja revizije porabe proračunskih sredstev, dovzetno pa je tudi za pobude in opozorila posameznikov ali organizacij glede morebitnih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev. Za varstvo okolja so dragocene njihove revizije na področju varstva okolja, narave in prostora, saj so bogat vir dejstev, ugotovitev in tehtnih mnenj.

Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je bila ustanovljena na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ker je področje varstva okolja in urejanja prostora korupcijsko zelo izpostavljeno, je možno komisiji prijaviti ravnanja, za katera obstaja sum, da so koruptivna. To  so ravnanja, ki predstavljajo kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Zbrana sodna praksa

Št. Odločitev Vsebina Institut/člen/zakon
       
  Ustavno-pravno varstvo okolja    
1 U-I-40/06 Divjad je samostojna premična stvar, ki ni neločljivo povezana z zemljiščem na katerem se nahaja. Poleg gospodarske in socialne funkcije je pridobila predvsem ekološko funkcijo, ki je v ohranjanju biološke raznovrstnosti in naravnega ravnovesja. Zaradi tega ima tudi status naravnega bogastva. 2., 33., 67., 70., 72., 73. čl. Ustava RS
2 U-I-107/16 Društvo s statusom NVO na področju ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu in katerega temeljni namen je varovanje sladkovodnih rib in njihovih habitatov tega ne more uveljavljati kot pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti. Namen je lahko povezati le z vsebino njegove dejavnosti in ne s pravicami, pravnimi interesi ali pravnim položajem pobudnika kot društva. V pritrdilnem ločenem mnenju se sodnik dr. Matej Accetto zavzame za priznanje pravnega interesa tistim okoljskim NVO, ki splošne akte drugače kot s pobudo sploh ne morejo izpodbijati. 25/3. čl. Zakona o ustavnem sodišču, Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja
3 U-I-169/12 V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena Zakona o ustavnem sodišču. Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
4 U-I-316/12 Splošni (javni) interes, ki ga NVO varuje v okviru svoje dejavnosti na področju varstva okolja po ustaljeni ustavnosodni presoji ne zadošča za priznanje pravnega interesa potrebnega za vložitev pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov. 2.,8.,153. čl. Usta ve RS, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah
5 U-I-275/07 Pravni interes za vložitev pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se lahko v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo. 24. čl. Zakona o ustavnem sodišču
6 U-I-164/14 Prostor je naravno bogastvo in nenadomestljiva, nedeljiva dobrina. Avtonomija občine na področju prostorskega načrtovanja ni neomejena, čeprav gre za njeno izvirno nalogo. Omejena je s cilji in izhodišči širšega prostorskega urejanja, z varstvom okolja in z drugimi zakonsko urejenimi sektorskimi posegi v okolje. Prav tako občina ni pristojna niti odgovorna za vse zadeve v zvezi z varstvom okolja in varstvom vodnih virov na svojem območju, ampak le za tiste od njih, za katere je tako določeno v ZVO-1 in ZV-1. 72. čl. Ustave RS
7 U-I-267/04 Sam sprejem prostorskega plana, ki določa le namensko rabo zemljišč, še ne ogroža pravice do zdravega življenjskega okolja. Na temelju prostorskega plana ni določena še nobena gradnja ampak se ta načrtuje z lokacijskim načrtom. Ustavno sodišče poudari, da vsaka gradnja lahko pomeni poslabšanje življenjskega okolja, vendar to samo po sebi še ne pomeni kršitve navedene pravice. 2., 33., 67., 72.,73. čl. Ustave RS,  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor za območje odlagališča nenevarnih odpadkov Vihra
  Kazensko-pravno varstvo okolja    
8 VSL sodba in sklep VII Kp 29875/2012 Za presojo ali gre za večji obseg uničenja gozda ni bistvena le velikost gozdne površine, v katero je bilo poseženo, temveč je odločilno, ali zaradi takega protipravnega ravnanja gozd ne more več opravljati svoje varstvene, hidrološke, klimatološke, higiensko zdravstvene, turistično rekreativne, gospodarske, poučne, raziskovalne ali obrambne funkcije. Uničevanje gozdov (340. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1))
9 VSL sodba VII Kp 58543/2013 Zakonski znaki prekrška zaradi sečnje in kaznivega dejanja uničevanja gozdov se ne prekrivajo. Slednje npr. zajema golosek, ki pa ni zakonski znak prekrška, zato v primeru obtožbe goloseka ne more priti do t.i. sojenja o isti stvari, če je bila zoper obdolženca za isto gozdno površino/parcelo že izdana odločba o prekršku. Uničevanje gozdov (340. čl. KZ-1)
10 Sodba I Ips 481/2006 Kaznivo dejanje uničevanja gozdov lahko stori kdorkoli – tudi lastnik ali zakupnik kot izhaja iz tega primera in četudi mu to dovoljuje zakupna pogodba. Golosek vedno predstavlja navedeno kaznivo dejanje, če je storjeno vedoma proti predpisom ali odredbam pristojnih organov. Uničevanje gozdov (341. čl. KZ)
11 Sodba I Ips 45/2010 Kaznivo dejanje uničevanja gozdov se lahko izvrši z enim ali več izvršitvenimi dejanji (ponavljajoče, istovrstno ravnanje), kar pomeni, da gre za enovito oz. eno samo KD tudi če storilec večkrat v večjem obsegu poseže v neko gozdno površino. Uničevanje gozdov (341. čl. KZ)
12 VSL sklep I Kp 902/2006 Ugotovljena je delna poškodba okolja zaradi čezmernega izkoriščanja naravnih dobrin (dolomita). Obsojeni je ravnal nezakonito, saj ni pridobil ustreznega lokacijskega dovoljenja oz. koncesije za izkoriščanje mineralnih snovi skladno s predpisi. Obremenjevanje in uničevanje okolja (332. čl. KZ-1)
13 Sodba I Ips 358/2008 Širjenje nedovoljenih posegov v okolje, kjer so bili le-te že izvajani (v tem primeru izkop gramoza in povečanje gramoznice, ki presega regeneracijske sposobnosti okolja), predstavlja uničevanje ali poškodovanje okolja, kar sta zakonska znaka kaznivega dejanja po 333. členu KZ-1, ne glede na intenzivnost in obseg storilčevega ravnanja. Obremenjevanje in uničevanje okolja (333. čl. KZ)
14 Sodba I Ips 96/2000 Kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanje okolja je mogoče storiti le s kršitvijo predpisov, ki urejajo varstvo okolja in ne s kršitvijo katerih koli drugih predpisov. Obremenjevanje in uničevanje okolja (333. čl. KZ)
15 Sodba I Ips 189/2008 Za obstoj tega KD ni odločilna le količina protipravno vzete rudnine, temveč je odločilen tudi vpliv, ki ga je imelo protipravno izkoriščanje (v tem primeru kamnoloma) na razvrednotenje okolja. Obremenjevanje in uničevanje okolja (333. čl. KZ)
16 VSM sodba IV Kp 17033/2015 Gnojenje zemljišča, četudi v skladu z gnojilnim načrtom, ne sme privesti do onesnaženosti virov pitne vode, saj to lahko ogroža zdravje ljudi, ki je ustavno varovana človekova pravica. Onesnaženje pitne vode (336. čl. KZ-1)
17 VSL Sodba VII Kp 48649/2017 Bistvena lastnost tega KD je, da gre za kaznivo dejanja stanja oz. t.i. trenutno KD. To pomeni, da je bilo to dejanje dokončano s samim nastankom prepovedanega stanja kot posledice, v tem primeru postavitve stanovanjske hiše in gospodarskega objekta. Protipravno zavzetje nepremičnine (338. čl. KZ-1)
18 VSC sodba Kp 42/2007 Večkratni udarci usmerjeni zoper žival, ki rezultirajo v močni krvavitvi in poginu izpolnjujejo zakonske znake KD mučenja živali. Mučenje živali (342. čl. KZ)
19 VSRS Sodba I Ips 46777/2015 Kaznivo dejanje nezakonitega lova se lahko izvrši v dveh izvršitvenih oblikah – kot lov brez dovoljenja in kot neupravičeni lov, ki pomeni prekoračitev določenih pravic. Lov brez dovoljenja pa poleg oseb, ki nimajo pravice do udejstvovanja v lovu, zajema tudi lov v nasprotju z zakonskimi prepovedmi, kar zajema tudi osebe s statusom lovca. Nezakonit lov (342. čl. KZ-1)
20 VSL sodba I Kp 1041/97 Vrsta in spol uplenjene divjadi ni zakonski znak kaznivega dejanja nezakonitega lova. To je le dejstvo, da je bila divjad uplenjena med varstveno dobo v lovopustu (čas, ko je lov prepovedan). Nezakonit lov (343. čl. KZ)
21 Sodba I Ips 233/98 Srnjak gojen kot zasebna lastnina v ograjenem zemljišču nima statusa divjadi po ZVGLD in prav tako lova ni mogoče izvrševati v navedem prostoru. S tem niso izpolnjeni zakonski znaki KD nezakonitega lova. Nezakonit lov (343. čl. KZ)
22 Sodba I Ips 2236/2009-40 Termin »odvzem iz narave« po 14. čl. Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah sam zase ni zakonski znak KD po 344. čl. KZ-1. Nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami (344. čl. KZ-1)
  Civilno-pravno varstvo okolja    
23 VSRS sodba in sklep II Ips 55/2014 Trditveno in dokazno breme za dejstva, na podlagi katerih bo sodišče ugotavljalo in presojalo škodo, ki presega običajno mejo po 3. ods. 133. čl. OZ je na tožniku. Šele če tožnik to breme zmore nastopi dolžnost sodišča, da presodi ali konkretne imisije običajne meje presegajo. Ni pa na sodišču, da samostojno in primarno ugotavlja kaj pomeni običajna škoda. 133. čl., 133/3. čl., 133/4. čl. Obligacijskega zakonika (OZ)
24 Sodba II Ips 702/2008 Za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri opravljanju koncesionirane javne službe odgovarja sam in šele subsidiarno koncedent – lastnik zemljišča na katerem se izvaja dejavnost, če oškodovanec na pisni odškodninski zahtevek od izvajalca v razumnem roku ni dobil odgovora oziroma je ta zahtevek delno ali v celoti zavrnil. Slednje je trditveno breme tožnika. 131., 133., 133/1., 133/2., 133/3., 133/4. čl. Obligacijskega zakonika (OZ), 73., 75., 99., 99/2. čl. Stvarnopravnega zakonika (SPZ), 11., 11/2., 149. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
25 Sodba in sklep II Ips 927/2007 Pomanjkanje predpisov, ki bi se nanašali na ugotavljanje, ocenjevanje emisij neprijetnih vonjav ne pomeni, da je takšno onesnaževanje neomejeno dopustno in da zato ne more priti do kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja. V takih primerih se namreč meja dopustnih posegov določi z upoštevanjem splošno uveljavljenih standardov ravnanja, ki jih oblikujeta sodna praksa in pravna teorija. 72. čl. URS, 133., 133/3., 179., 182., 395., 395/1., 1060. čl. Obligacijskega zakonika (OZ)
26 Sodba II Ips 310/2010 Znatno povečana raven hrupa v bivanjskem okolju je temelj odškodninske obveznosti, ki se določa na podlagi dveh kriterijev. Prvi je oddaljenost prebivališča od vira hrupa in drugi obdobje izpostavljenosti prekomernih imisijam. 179. čl. Obligacijskega zakonika (OZ)
27 Sodba II Ips 409/2009 Prekoračenje kritičnih vrednosti imisij po ZVO-1 nedvomno pomeni prekoračenje običajne meje hrupa. Presežene kritične vrednosti so tako zajete s pravnim standardom škode, ki presega običajne meje po tretjem odstavku 133. čl. OZ. Vrhovno sodišče še poudari, da ni relevantno, kako močan hrup je postal običajen v življenjskem okolju tožnikov. To bi namreč pomenilo, da noben hrup ne bi presegal običajne meje in s tem nihče ne bi več imel pravice do odškodnine zaradi kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja. 133., 133/3., 179. čl. Obligacijskega zakonika (OZ), 72. čl. Ustave RS, 5., 9., 10. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
28 VSL sodba II Cp 511/2016 Za uveljavljanje odgovornosti (povrnitev škode) povzročitelja okoljske škode po 133. čl. OZ ni bistvena prekoračitev mejnih vrednosti obremenitve okolja, temveč posledice njegove dejavnosti, ki morajo predstavljati škodo, ki presega normalne meje. Takšna škoda je nezakonita posledica. 133. čl. Obligacijskega zakonika (OZ)
29 VSK sodba Cpg 162/2009 Preseganje mejnih vrednosti je ključno, tako za uveljavljanje odgovornosti po 14. čl ZVO-1, kot 134. čl. OZ. Če mejne vrednosti niso presežene ne more priti do čezmerne obremenitve okolja in s tem tudi ne do aktivacije 14. čl. ZVO-1. Isto velja za kršitev osebnostnih pravic po 134. čl. OZ. 14. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), 133. čl. in 134. čl. Obligacijskega zakonika (OZ) 72. čl. Ustave RS
30 VSRS sodba II Ips 204/2012 Tudi z gradnjami objektov v urbanih okoljih lahko zaradi presežene, t.i. »običajne škode« pride do kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja in drugih osebnostnih pravic. Samo dejstvo, da  v nekem konkretnem okolju določenih tipov gradenj še ni bilo to ne pomeni, da niso krajevno običajne. Ta standard zajema tako upoštevanje morebitnih kršitev gradbenih predpisov, kot sprejemljivost imisij/povzročene škode v nekem okolju skladno s predpisanimi standardi in splošnim pojmovanjem. 75. čl. Stvarnopra (SPZ)vnega zakonika, 133. čl. Obligacijskega zakonika (OZ), 72. čl. Ustave RS
31 II Ips 105/2015 Standard običajne meje hrupa iz tretjega odstavka 133. čelna OZ je pravni standard, ki ga mora zapolniti sodišče v vsakem konkretnem primeru. Sodišče je upoštevalo meritve in jih primerjalo z vrednostmi iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju te ugotovilo, da hrup presega običajne meje. 233/3 čl. Obligacijsekga zakonika (OZ)
  Upravno sodišče    
32 UPRS Sklep I U 2541/2018-9 Izdaja začasne odredbe, s katero se zadrži izvrševanje Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019. Po četrtem odstavku 72. člena Ustave je varstvo živali pred mučenjem ustavno zavarovana dobrina, ki v praksi, preko zakonov, uveljavlja varstvo dobrobiti živali kot pomembno moralno vrednoto, ki ni vezana samo na odnose med ljudmi, ampak tudi na odnos človeka do živali. 32., 32/2. čl. ZUS-1, 6., 6/3. čl. Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
33 UPRS Sodba I U 260/2018-10 Odgovornost za ravnanje z odpadki je na povzročitelju odpadkov in ne na družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Družba za ravnanje z odpadno embalažo je dolžna prevzemati zgolj količino odpadne embalaže, ki izhaja iz njegovih pogodbenih obveznosti do izvajalca javne službe. 20., 20/1. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
34 Sodba I Up 374/2000 Zgolj pavšalne navedbe o »konfliktnih situacijah« z živalmi ali »preprečitvi škode« ne zadosti standardu konkretno ugotovljenega dejanskega stanja v upravnem postopku in zato na njih ne more temeljiti odločitev o dovoljenem odstrelu. 14., 14/2. čl. Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi (ZVGLD), 5., 5/2. čl. Uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, 135, 135/1.čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)
35 UPRS sodba U 1994/2000 Zgolj pavšalne navedbe o povzročanju škode brez utemeljitve in dokazov ne zadostijo pravnemu standardu ugotovljenega dejanskega stanja. Zahteva se stroga dokazna ocena. ZVGLD, 72., 72/4., čl. Ustave RS, Zakona o ohranjanju narave (ZON), Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
36 UPRS sodba I U 1522/2015 Po Habitatni direktivi je volk zavarovana vrsta in kot tak subjekt prepovedi namernega ujetja ali ubitja v naravi. Sodišče zato odpravi Prilogo 2 Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, saj ugotovi, da ne izpolnjuje predpogojev po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (s to je bila Habitatna direktiva implementirana v SLO pravni red), ki dopuščajo odstopanje od strogega varstva volkov in njihov odlov. Sodišče poudari, da je izjeme od splošne prepovedi namernega ubitja volkov treba razlagati ozko in upoštevati načelo previdnosti. 1., 2., 5., 7., 12., 26., 81. čl. ZON; 7., 7a., 8. čl. Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah; 2. čl. Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursos arctos) in volka (Canis lupus)
37 UPRS Sodba I U 168/2017-18 Sodišče odpravi Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 zaradi neizpolnjevanja pogojev za odobritev izjeme od varstvenega režima volka, torej splošne prepovedi odvzema iz narave oziroma usmrtitve. 81., 81/1., 81/2. čl. Zakona o ohranjanju narave; 5., 7., 7/1., 7/1-7., 7a. čl. Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah; 16., 16/1. čl. Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
38

 

VSRS Sodba II Ips 116/2016 Pri presoji nedopustnosti ravnanja tožene stranke je ključno ali je bil škodni dogodek (v tem primeru pomor rib in iker zaradi spreminjanja pretokov vode v strugi) zanjo objektivno nepredvidljiv. Vrednostno merilo je torej predvidljivost negativne posledice ravnanja, izhodišče presoje pa so konkretne okoliščine. Prav tako so dajatve – koncesnina, vodno povračilo in druge dajatve zaradi obratovanja, nadomestila za uporabo vode kot naravnega bogastva in ne vsebujejo sredstev, namenjenih za povrnitev škode, ki jo zaradi obratovanja trpijo tretje osebe. 57. čl. Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), 10., 239. čl. Obligacijskega zakonika (OZ)
39 VSRS Sodba X Ips 367/2012 Vključenost v trgovanje z emisijami TGP po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ni okoliščina, ki da zavezancu pravico do oprostitve plačila okoljske dajatve, temveč v določenih primerih le pravico do vračila že plačane okoljske dajatve. V vsakem primeru pa mora biti osebi za oprostitev izdano dovoljenje za OP. 111., 111/1-1., 111/1-4., 112., 112/1-4., 113., 113/2-2., 113/2-4., 114., 118., 118/2-2. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), 2., 9., 9/4., 15., 15/2-2., 18., 22. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
40 UPRS Sodba I U 102/2018-17 En izmed pogojev, ki je vsebinsko vključen v dopuščeno izjemo glede odvzema živali zavarovane vrste iz narave iz sedme alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je obstoj problema oziroma situacije, zaradi reševanja katerih je treba izjemoma dovoliti odvzem osebkov zavarovane vrste iz narave. Socialna sprejemljivost velikih zveri oziroma odnos javnosti do sobivanja z njimi je mogoče šteti za takšno situacijo/problem. Zgolj sklicevanje na raziskave javnega mnenja in druge podobne vire se ne sme enačiti z »javnostjo« oz. njenega odnosa do volkov enačiti z njihovo družbeno sprejemljivostjo. 5., 7., 7/1., 7/1-7 čl. Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, 81., 81/1., 81/2. čl. Zakona o ohranjanju narave (ZON)
41 VSRS Sklep I Up 15/2018 Odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode po ZVO-1 in s tem povezano odločanje o preventivnih ukrepih ni v sodni pristojnosti. Sodno varstvo za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja po 14. čl. ZVO-1 je mogoče uveljavljati le zoper nosilca posega v okolje in ne zoper oblastveni organ, kot izdajatelja upravnih aktov. Sodišče še poudari, da lahko pravice povezane z varstvom okolja s tožbo v upravnem sporu uveljavljajo le tiste nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo tudi v javnem interesu. 1., 2., 2/1., 4., 4/1., 36., 36/1-1. čl. ZUS-1, Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode člen
42 UPRS Sodba in sklep I U 1322/2015-7 V postopku izdaje dovoljenja za poseg v naravo po 104. in 104.a čl. ZON in Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovano območje, se odloča o sprejemljivosti predlaganega posega v naravo na predlog vlagatelja in v okviru njegovega zahtevka. Odločitev pristojnega organa pa ni odvisna od razlogov in nagibov, iz katerih je vlagatelj zahteval izdajo tega dovoljenja. 104., 104/1., 104/3., 104/6., 104 a., 98. čl. Zakona o ohranjanju narave
43 I Up 389/2014 Določanje namenske rabe zemljišč v okviru prostorskega načrtovanja ni urejanje posamičnih razmerij. 5/4 čl. Zakona o upravnem sporu, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
44 UPRS sodba II U 145/2016 Društvo, ki ima status v javnem interesu na področju ohranjanja narave ima pravico biti stranka v postopku celovite presoje vplivov na okolje. 43. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in 137. člen Zakona o ohranjanju narave (ZON)
45 UPRS Sodba I U 818/2016-12 Dokument Osnutek akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) (posodobitev 2016) je javnosti lahko dostopen in izkazano, da bi z njegovim razkritjem nastala škoda, storjena izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje bila večja od pravice javnosti, da se s tem dokumentom seznani. 6/7 čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
46 UPRS sodba I U 2008/2010 Svetlobno onesnaževanje je prisotno. Upravljalec razsvetljave za namen oglaševanja ima absolutno prepoved osvetljevanja v dnevnem času , medtem ko prepoved svetlobnih snopov, usmerjenih proti nebu, velja podnevi in ponoči in Obratovanje LED prikazovalnika, ki je namenjeno oglaševanju, pomeni osvetljevanje oziroma emisijo svetlobe v smislu 3. točke 1. odst. 3. člena ZVO-1. 3/1(3). čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
47 UPRS Sodba I U 1729/2017-18 Iz sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, da pri podaljšanju obstoječih dovoljenj, brez del ali posegov, ki bi spreminjali fizično stvarnost območja, ne gre za projekt iz Direktive 2011/92/EU (presoja vplivov na okolje za podaljšanje obratovanja v tem primeru ni potrebna). Direktiva 2011/92/EU, 51 čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
48 UPRS sodba III U 96/2010 Sodišče je ugodilo tožbi v zvezi z inšpekcijsko odločbo, s katero inšpekcijski organ ni dopustil tožniku biti stranka v postopku. Sodišče ugotavlja, da je lahko posamezniku odvzeta možnost sodelovanja v postopku, v katerem lahko zavaruje svoje pravice oziroma pravno priznane koristi, tudi v primeru, ko se inšpekcijski postopek ne uvede oziroma se pobuda prijavitelja ne obravnava. 24. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru
49 UPRS sodba I U 926/2015 Nevladni organizaciji iz 153. čl. ZVO-1 je treba dati možnost, da se v postopku izjavi o vseh dejstvih. Pomembno je tudi, da organ v ponovnem postopku predstavi referenčno stanje in škodljive vplive. 110/4g. čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
50 UPRS sodba I U 1652/2015 Pristojni organ  ni ustrezno obrazložil svoje ugotovitve, da bi šlo v obravnavnem primeru za razpršeno onesnaževanje, ki izključuje uporabo pravil o okoljski škodi. Pri navedeni določbi gre a izjemo, pri kateri se zakonske določbe o preprečevanju in sanaciji okoljske škode ne uporabljajo, zato jo je treba razlagati ozko. Gre za primere difuznega oziroma razpršenega onesnaževanja, pri katerem negativnih posledic ni mogoče povezati z individualnimi povzročitelji (na primer h globalnemu segrevanju prispeva vsak voznik motornega vozila). 10a , 110c, 110c/1, 110c/1-4 čl. Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)