Etični kodeks

/Etični kodeks
Etični kodeks2018-12-11T14:01:15+01:00

Zagovorniki okolja pri svojem delu uresničujemo naslednja načela:

 • delujemo pošteno, strokovno, vestno in odgovorno;
 • pri svojem delu smo neodvisni od zunanjih vplivov;
 • naše delovanje v mreži ni združljivo z drugim delovanjem izven mreže, ki bi predstavljalo konflikt interesov;
 • naše delo je motivirano s skrbjo za varstvo okolja, v katerem znotraj naravnega ravnovesja ohranjamo zdravje človeka in drugih živih bitij ter delov narave, in skrbjo za varstvo prostora ter njegovo trajnostno urejanje;
 • težimo k nekonfliktnemu delovanju, ki je usmerjeno v reševanje problemov;
 • delujemo v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter konstruktivnega dialoga;
 • varujemo zaupnost podatkov;
 • naše skupno delo spoštujemo in smo do njega lojalni, zato podatkov o primerih ter stikov, povezanih s primeri, ki jih pridobimo v mreži, ne uporabljamo za odplačno delovanje izven mreže;
 • z dobrim zgledom gradimo in ohranjamo dobro ime Zagovornikov okolja;
 • spoštujemo pravila delovanja in etični kodeks mreže.

Naša dolžnost je, da koordinatorja mreže obvestimo:

 • o morebitnih okoliščinah, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na naše delo in odločitve;
 • o kakršnemkoli poskusu vplivanja na odločitev pri reševanju primera;
 • o nastanku okoliščin, ki ogrožajo ali utegnejo ogrožati integriteto posameznika ali imajo znake koruptivnih dejanj;
 • o nastanku konfliktov;
 • o nastanku ali možnosti nastanka okoliščin, ki za posameznika pomenijo konflikt interesov, to je predvsem:
  • če obstajajo pogoji, ki onemogočajo združljivost dela v mreži glede na drugo (profesionalno) delovanje posameznika, ali če obstajajo v zvezi s konkretno zadevo pogoji, ki mu onemogočajo sodelovanje zaradi kakšnega drugega (profesionalnega) angažiranja na tej isti zadevi;
  • konflikt interesov se presoja zlasti, ne pa izključno, glede na:
   a) vsebino zadeve (npr. posameznik je v preteklosti v zadevi že sodeloval z akterji primera v njihovem interesu),
   b) osebne vezi (zlasti sorodstvene, partnerske, prijateljske) s ključnimi zaposlenimi, člani, ustanovitelji ali lastniki akterjev primera v obravnavi,
   c) poslovne vezi (poslovno sodelovanje in kontakti s ključnimi akterji v obravnavi, finančne vezi), razen če je preteklo vsaj pet let od zadnjega sodelovanja ter konkretna zadeva vsebinsko ni povezana s tem sodelovanjem.

Reševanje konfliktov in etična komisija

 • Morebitni konflikti se rešujejo po mirni poti in tako, da imajo vpleteni možnost pojasniti svoje ravnanje.
 • Reševanje nastalih spornih situacij organizira koordinator mreže, konflikt interesov pa presoja strokovni svet.
 • Kršitve kodeksa obravnava etična komisija, ki je imenovana v skladu s pravili delovanja mreže.

Veljavnost kodeksa

 • Ta etični kodeks je sprejel strokovni svet dne 5. 5. 2015.
 • Za člene mreže velja z dnem podpisa pristopne izjave.
 • Kodeks se lahko spremeni na predlog člana mreže, po tem, ko se o predlogu opravi posvet med člani mreže. Spremembe kodeksa potrdi strokovni svet na podlagi predhodnega soglasja članov, ki so že pristopili h kodeksu.

Etični kodeks