E-knjižnica

/E-knjižnica
E-knjižnica2021-07-27T16:12:55+02:00

Dobrodošli v spletni knjižnici Zagovornikov okolja!

Varstvo okolja

Uvod

Mednarodnopravna ureditev:

Mednarodno pravo
Konvencija o biološki raznovrstnosti
Konvencija o pomorskem pravu
Konvencije s področja podnebja, ozonskega plašča in zraka
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine
Evropska konvencija o krajini in Alpska konvencija
Konvencija o jedrski varnosti
Baselska konvencija o nadzoru prevoza nevarnih odpadkov
Konvencija o čezmejni presoji vplivov na okolje
Evropska konvencija o človekovih pravicah in postopek pred ESČP
Aarhuška konvencija

Ureditev na ravni EU:

EU normativni okvir za okolje
Učinkovanje Aarhuške konvencije v EU
Direktiva o presoji vplivov načrtov in programov na okolje (SEA direktiva)
Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (EIA direktiva)
Direktiva o odgovornosti za okoljsko škodo (ELD)
Direktiva o industrijskih emisijah (IED)
Habitatna in ptičja direktiva
Okvirna vodna direktiva
Seveso direktiva

Slovenska pravna ureditev:

Ustavnopravno varstvo okolja
Civilnopravno varstvo okolja
Kazenskopravno varstvo okolja
Upravnopravno varstvo okolja
Izvajanje Aarhuške konvencije v Sloveniji
Inšpekcijski nadzor
Analiza celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje (s priporočili in smernicami za EU in Slovenijo)
Analiza presoj vplivov predpisov na okolje in podnebje
Postopek prevlade javne koristi

Ureditev statusa delovanja nevladne organizacije v javnem interesu:

Statusa delovanja NVO v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave

Urejanje prostora

Splošno

Koristna gradiva

Varstvo okolja:

A net-zero emission European society is within reach but getting there starts today
Avtor: European Climate Foundation (več avtorjev)
Aarhus Convention guidance
Avtor: UNECE, 2014 (številni avtorji)
Access to justice in the European Convention on Human Rights system
Avtorja: Janneke H. Gerards in Lize R. Glas, 2017
Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015
Avtorice: Neža Andromako, Alenka Benčina, Maja Brunskole, Barbara Friedl 
Article 6 of the Habitats Directive, Rulings of the European Court of Justice
Avtorja: Kerstin Sundseth and Peter Roth, 2014
Biodiverziteta in podnebne spremembe: Kako vpliva biodiverziteta na podnebne spremembe
Avtor: Niki Zen
Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context
Avtorica: Malafry Melina, doktorska dizertacija, Univerza v Uppsali, 2016
Defending the Defenders; Harassment of Environmental Defenders in Europe and Latin America
Avtor: Yulia Mukha, 2018
Do human rights help or hinder environmental protection?
Avtor: Conor Gearty
Dobre prakse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora
Avtorji: Barbara Kvac, Marko Peterlin, Senka Šifkovič Vrbica
Domestic Courts and the Paris Agreement’s Climate Goals: The Need for a Comparative Approach
Avtorica: Anna-Julia Saiger
Environmental assessments of plans, programmes and projects, Rulings of the Court of European Union
Avtor: Evropska komisija
EU renewable energy policies, global biodiversity, and the UN SDGs
Avtorji: Meletiou, A., Grace, M., Darbi, M., Pham-Truffert, M., Locher-Krause, K., Rueff, H. (projekt Eklipse)
European Environmental Law (Third Edition)
Avtor: Jan H. Jans, Hans H.B. Vedder
Fossil-free energy systems in Europe are feasible by 2050
Avtor: European Climate Foundation
Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot
Avtorji: Michal Nachmany and Joana Setzer, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Centre for Climate Change Economics and Policy, 2018
Global warming of 1.5⁰C, An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5⁰C
Pri poročilu so sodelovali številni avtorji v okviru delovanja IPCC, 2018.
Guide on Access to Justice in European Union law
Avtorji: Anaïs Berthier, Anne Friel, Sebastian Bechtel, Client Earth, 2019
How inter-institutional networks transform landscapes; Lessons from Latin America on advancing forest landscape restoration
Avtorji: Alejandro A. Imbach and Adriana Vidal, IUCN, 2019.
Human rights and Climate Change
Avtor: UN Human Rights
Human Rights and Climate Change: A Review of the International Legal Dimensions
Avtorji: Siobhan McInerney-Lankford, Mac Darrow and Lavanya Rajamani, 2011.
Human Rights and the Environment: Where Next?
Avtor: Alan Boyle, 2012
Improving the Quality of Applicability Assessments under Art 4(7) of WFD
Avtor: Justice & Environment, 2019
Industrial transformation 2050, Pathways to Net-Zero Emissions from EU Heavy Industry
Avtor: European Climate Foundation
Industrial Transformation 2050, Towards an Industrial strategy for a Climate Neutral Europe
Avtor: European Climate Foundation
International union for conservation of nature: EUROPEAN REGION; ANNUAL REPORT 2018
Avtor: IUCN, 2018
LIFETIME EXTENSION OF NUCLEAR POWER PLANTS; Analysis of legal aspects, 2020
Avtorji: ÖKOBÜRO – Alliance of the Environmental Movement in Resource & Analysis Center “SOCIETY AND ENVIRONMENT”
NGO Standing and Influence in Regional HumanRights Courts and Commissions
Avtorji: Lloyd, Hitoshi, Mayer, 2012
Nov praktični vodnik o dostopu do pravnega varstva po evropskem pravu
Avtorji: Agencija Evropske unije za temeljne pravice – FRA, ESČP, Svet Evrope, 2016
Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode
Avtorji: Jakob Ahačič, Miha Bregač, Maša Gril, Tina Košir, Simona Zupančič
Okoljska mediacija
Avtorji: Senka Vrbica, Primož Šporar, Tina Divjak, Ana Matoz
Poročilo o stanju okolja
Avtor: Evropska agencija za okolje
Praise for the environmental rights revolution
Avtor: David R. Boyd
Pravica do pitne vode v ustavi – izvedbenih predpisov (še) ni na vidiku?
Avtor: Luka Rems
Pravna sredstva na področju varstva okolja
Avtorji: Senka Šifkovič Vrbica, Nuša Videtič
Pravno Varstvo Velikih Zveri
Avtorji: Neja Domnik, Jan Jasnič, Barbara Kompan, Maša Marković, Ula Nartnik, Sandra Pavlič, Nika Pečevnik, Aljoša Petek
Pravica do zdravega življenjskega okolja in obveznosti države za zagotavljanje zdravstvenega varstva
Avtorica: Horvat Barbara, magistrska naloga, 2017
Presoja sprejemljivosti – močno orodje za zaščito narave
Avtor: Organizacija Justice & environment
Prijavi divje odlagališče
Avtorji: A. Lozar, V. Bućan, I. Lipuš, A. Kavčič, G. Mohar, A. Odar
Priročnik za organizacijo aktivističnih dogodkov
Renewable energy projects and species law – a legal comparative research
Avtorja: Prof. Dr. C.W. Backes and Sanne Akerboom, LL.M. Ms.c, 2018
Sporočilo komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah
Avtorji: EK, 2017
Standing up for your right(s) in Europe, Locus standi
Avtorji: Mariolina Eliantonio, Chris Backes, Remco van Rhee, Taru Spronken, Anna Berlee, Evropski parlament, študija, 2012
Strategic litigation impacts
Avtorji: Open society justice initiative, 2018
Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters, Final report September 2019
Avtor: Milieu, Law & Policy Consulting
Study on identifying the drivers of successful implementation of the Birds and Habitats Directives
Avtor: Institute for European Environmental Policy
The Adaptive Challenge of Climate Change
Avtorici: Edited by Karen O’Brien, Universitetet i Oslo , Elin Selboe, Universitetet i Oslo
The Governance of the Energy Union regulation to reach the 2030 energy and climate targets
Avtor: Organizacija Justice & Environment
The NGOs’ Participation in the Proceedings of the International Court of Justice
Avtor: Saratoon Santivasa, 2012
The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment
Avtorji: United Nations Environment Programme (številni avtorji), 2018
UN Special Rapporteur on human rights and the environment
Avtor: UN (David R. Boyd)
Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje
ali zaključno poročilo
Avtorji: Bojanka Štern, Alenka Cof, Branko Kontić, Aleš Mlakar, Bojanka Štern, Lea Trnovšek, Martin Žerdin, Nika Cigoj Sitar, Urška Dermol, Peter Gajšek, Barbara Jerman, Davor Kontić, Andrej Osterc, Leonida Šot Pavlovič, Katja Vrabič, 2012.
Varstvo okolja in dostop do informacij javnega značaja
Avtor: Luka Planinc
Vodnik za državljane za dostop do pravnega varstva na področju varstva okolja
Avtorji: EK, 2018
Vpliv okoljskih civilnodružbenih organizacij na javne politike v Sloveniji
Avtorica: Bauman Sara, FDV
Zavajajoče okoljske reklame
Avtorice: Katja Artnak, Tamara Novak, Polona Lamut

Prostor:

Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov PIC 2016
Organizacija protestov ter z njo povezani postopki in tveganja
Avtorji: Ana Šemerl-Harmel, Dejan Koražija, Tine Venišnik, Elvira Vilić
Analiza sodelovanja javnosti pri EU dokumentih
Avtorici: Senka Š. Vrbica, Klara Rozman
Analiza začasne rabe nepremičnin v javni lasti
Avtorica: Senka Šifkovič Vrbica
Berilo za trajnostno urejanje prostora
Avtorji: dr. Maja Simoneti, dr. Petra Vertelj Nered, dr. Aidan Cerar, Petra Pečan, Urban Jeriha
Javne površine v mestih
Avtorice: Senka Šifkovič Vrbica, Sanja Jablanović, Ana Lozar, Ines Lipuš, Anja Ovnik Brglez, Gaja Potočnik, Špela Šuštaršič, Tjaša Orešek
Odločba US RS glede neustavnosti 29. člena ZPNačrt
Predstavitev primerov uspešnih podnebnih tožb 
Avtorica: Polona Lamut
Primerjalnopravna ureditev sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju
Avtorica: Teja Baloh
Priročnik za organizacije civilne družbe pri urejanju prostora
Avtorica: Teja Baloh
Spatial planning and governance within EU policies and legislation and their relevance to the New Urban Agenda
Avtorji: Erich Dallhammer, Roland Gaugitsch, Wolfgang Neugebauer and Kai Böhme, European Committee of the Regions, 2018

Koristne povezave