Strategija prostorskega razvoja in Akcijski program

/Strategija prostorskega razvoja in Akcijski program
Strategija prostorskega razvoja in Akcijski program2018-12-05T14:03:27+01:00

Strategija je temeljni prostorski akt

Strategija prostorskega razvoja je najvišji in temeljni prostorski strateški akt v državi. Njegovo pripravo in sprejem določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 66. do 69. člen), njegov namen pa je usmerjanje prostorskega razvoja države. Skladno s Strategijo razvoja Slovenije in v povezavi z drugimi državnimi razvojnimi programi ter cilji EU določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Vsebuje vizijo prostorskega razvoja države z dolgoročnimi cilji prostorskega razvoja, dolgoročen koncept prostorskega razvoja s prednostnimi nalogami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja in tudi določa strateške usmeritve in izhodišča urejanja prostora na državni, regionalni in občinski ravni.

Priprava strategije in sodelovanje javnosti

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi spremljanja, analize in ocene stanja v prostoru in Poročila o prostorskem razvoju Slovenije pripravi izhodišča, v pripravo pa vključi udeležence pri urejanju prostora (to so nosilci urejanja prostora, upravni organi in organizacije, strokovna in interesna združenja ter splošna javnost – 41. točka 3. člena). Komisija za prostorski razvoj (ki je stalno delovno telo vlade, ki na medresorski ravni zagotavlja usklajenost in upoštevanje ciljev urejanja prostora in Strategije prostorskega razvoja Slovenije – 38. člen) obravnava in potrdi izhodišča.

Na podlagi potrjenih izhodišč po posvetovanjih z udeleženci urejanja prostora ministrstvo pripravi osnutek Strategije ter ga objavi na spletu in javnost pozove, da v 60 dneh posreduje pripombe in predloge. V okviru javne razprave ministrstvo izvede tudi javni posvet. Po izvedenem posvetovanju ministrstvo pripravi predlog Strategije, ki ga potrdi Komisija za prostorski razvoj, na predlog vlade pa sprejme Državni zbor z resolucijo.

Akcijski program za izvajanje Strategije

Ministrstvo za izvajanje strategije pripravi akcijski program, v katerem se določijo prednostne naloge in ukrepi za izvajanje Strategije v srednjeročnem obdobju za posamezna območja ali dejavnosti ter usmeritve za pripravo prostorskih aktov. Za morje se pripravi akcijski program za izvajanje Strategije na morju v sodelovanju s sosednjimi državami. Akcijski program sprejme vlada.

V akcijskem programu se lahko obravnavajo tudi vsebine regionalnega prostorskega plana, ki so v pristojnosti države, če takega plana ni, ali če nima teh vsebin. V tem primeru se osnutek plana objavi na spletu za 60 dni, javnost pa lahko podaja pripombe in predloge v roku 60 dni.

Vpliv Strategije na nižje akte

Razvojni dokumenti posameznih področij in dejavnosti ne smejo biti v nasprotju s Strategijo. Strateške usmeritve Strategije se podrobneje odrazijo v Državnem prostorskem redu (13. do 16. člen), ki določa temeljna in podrobnejša pravila urejanja prostora, splošne smernice in priporočila za prostorsko načrtovanje, pripravo in izvajanje ukrepov zemljiške politike in drugih nalog urejanja prostora. Državni prostorski red sprejme vlada kot uredbo.

Trenutno veljavna sta še Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Uredba o prostorskem redu Slovenije iz leta 2004.