PVO3

/PVO3
PVO32018-12-10T22:00:47+01:00

POMEMBNO: Presoja vplivov na okolje lahko vodi do izdaje okoljevarstvenega soglasja ali do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Do uveljavitve Gradbenega zakona, je postopek presoje vplivov na okolje določal zgolj ZVO-1, od uveljavitve GZ pa velja dvojna ureditev:

  • izdaja gradbenega dovoljenja v integralnem postopku – postopek vodi MOP: postopek presoje vplivov posegov na okolje, se glede posegov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, vodi v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljena po GZ (50. do 59. člen), pri čemer se glede presoje uporabljajo določila ZVO-1, razen določil, katerih veljavnost v integralnem postopku ukinja 4. odstavek 125. člen Gradbenega zakona. ARSO še vedno vodi postopek in odločanje v predhodni presoji, tudi PVO se dela skladno z določili ZVO-1, vendar pa se presoja ne zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja (kot predvideva ZVO-1), temveč je PVO del integralnega gradbenega dovoljenja. V tem postopku je ARSO obvezni mnenjedajalec za mnenja glede emisij v tla, vode, zrak, hrupa, svetlobnega onesnaževanja ter elektromagnetnega sevanja in ravnanja z odpadke. Glej tudi Integralno gradbeno dovoljenje – navodilo tu bo hiperpovezava na podgumb gumba Gradbeno dovoljenje in integralno gradbeno dovoljenje;
  • izdaja okoljevarstvenega soglasja – postopek vodi ARSO: v praksi malo verjetno, še vedno pa lahko obstajajo primeri, ko za posamezen poseg ne bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje, bila pa bi vseeno potrebna presoja vplivov na okolje. V tem primeru se bo postopek v celoti izvedel po določilih ZVO-1 o izdaji okoljevarstvenega soglasja (57. do 65. člen ZVO-1).

Poročilo o vplivih na okolje v mora v obeh primerih zagotoviti nosilec nameravanega posega. Ministrstvo mora zagotavljati kakovost poročil o vplivih na okolje, tako, da objavlja katalog strokovnih znanj, po potrebi izvaja usposabljanja za izdelovalce poročil, vodi pa tudi evidenco oseb, ki so izdelala poročila. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelovalci poročil o vplivih na okolje določa Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. Ta pa tudi podrobneje določa izvedbo presoje vplivov na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora vsebovati:

  • opis obstoječega stanja okolja, vključno z obstoječimi obremenitvami;
  • opis nameravanega posega, vključno s podatki o njegovem namenu, kraju in velikosti,
  • opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje in, če je to mogoče, odpravo pomembnejših škodljivih vplivov na okolje,
  • podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vplivov nameravanega posega na okolje, ugotovitev ali oceno glavnih vplivov nameravanega posega na okolje in njihovo ovrednotenje,
  • pregled najpomembnejših alternativ, ki jih je nosilec posega proučil, z navedbo razlogov za izbrano rešitev, zlasti glede vplivov na okolje,
  • opredelitev območja, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi (te se opredli skladno z določili navedene Uredbe (15. člen),
  • poljudni povzetek poročila, ki je razumljiv javnosti.

Ocenjujejo se neposredni in posredni pomembni vplivi posega na naslednje kategorije, kakor tudi njihovo medsebojno delovanje na: prebivalstvo in zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote ter habitate, zemljišča, tla, vodo, zrak, podnebje, materialne dobrine, kulturno dediščino.