PS4

/PS4
PS42018-12-10T22:09:28+01:00

Glede na tri možne postopke izdaje odločitve v postopku presoje sprejemljivosti, so možne tudi tri poti pravnih sredstev in sicer:

  • če se presoja sprejemljivosti izvede v okviru PVO in je potrebno integralno gradbeno dovoljenje (izda ga MOP), lahko v tem postopku priglasijo stransko udeležbo osebe iz 36. in 54. člena GZ in imajo možnost zoper izdano gradbeno dovoljenje vložiti tožbo na Upravno sodišče v roku 30 dni po izdaji, če so kot stranski udeleženci pravilno priglasile svojo udeležbo v postopku (to ne velja za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave);
  • če se presoja sprejemljivosti dela v postopku izdaje »navadnega« gradbenega dovoljenja (izda ga glede na lego nepremičnine pristojna upravna enota), lahko v tem postopku priglasijo stransko udeležbo osebe iz 36. člena GZ in imajo možnost zoper gradbeno dovoljenje vložiti pritožbo v roku 8 dni (čeprav gre za upravni postopek po Zakonu o splošnem upravnem postopku je rok za pritožbo krajši). O pritožbi odloči MOP, zoper to odločitev pa je možno vložiti tožbo na Upravno sodišče v roku 30 dni (upravni spor) v skladu z Zakonom o upravnem sporu;
  • če se izdaja naravovarstveno soglasje v samostojnem postopku (izda ga ARSO) lahko morebitni stranski udeleženec vloži skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku i pritožbo v roku 15 dni. O pritožbi odloči MOP, zoper njegovo odločitev pa je možno vložiti tožbo v roku 30 dni na Upravno sodišče (upravni spor). Vendar se v ta postopek lahko kot stranski udeleženec lahko vključi le društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave.