PS1

/PS1
PS12018-12-10T22:07:22+01:00

Presoja sprejemljivosti je presoja sprejemljivosti vplivov nameravanega posega na naravo in jo je potrebno izvesti zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih območjih. Poleg presoje sprejemljivosti planov in programov na strateški ravni (glej Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in presoja sprejemljivosti – navodilo tu naj bo hiperpovezava na gumb s tem imenom), se dela tudi presoja sprejemljivosti posameznih posegov, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje po ZON. Ta presoja se izvede lahko na naslednje načine:

  • v okviru presoje vplivov na okolje (PVO): v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO-1 (odloča ARSO) oziroma gradbenega dovoljenja v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja po Gradbenem zakonu (odloča MOP) – ARSO tem postopku ne izda naravovarstvenega soglasja, temveč mnenje organu (glej Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje (OVS) oz. gradbeno dovoljenje – navodilo tu naj bo hiperpovezava na gumb s tem naslovom in Integralno gradbeno dovoljenje – navodilo tu naj bo povezava na gumb s tem imenom);
  • kot postopek presoje sprejemljivosti in izdaje mnenja (Zavoda RS za varstvo narave), če za poseg ni potrebno izvesti PVO, je pa potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. O izdaji gradbenega dovoljenja odloči glede na lego nepremičnine pristojna upravna enota (glej Gradbeno dovoljenje – navodilo tu je hiperlink na »navadno« gradbeno dovoljenje);
  • kot postopek presoje sprejemljivosti in izdaje naravovarstvenega soglasja, če bi šlo za poseg, za katerega ni potrebno izvesti PVO, niti pridobiti gradbenega dovoljenja. V tem primeru naravovarstveno soglasje izda ARSO.

Presoja sprejemljivosti ni potrebna,  če tako določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ali če je poseg potreben za varstvo varovanih območij.

ARSO izda naravovarstveno soglasje na podlagi predhodnega mnenja Zavoda RS za naravo. Odločba, s katero bi se dovolil poseg v naravo brez, da bi se izvedel postopek presoje sprejemljivosti, pa bi se moral,  je nična.