OVD2

/OVD2
OVD22018-12-10T22:05:11+01:00

ARSO na svoji spletni strani objavi navedene dokumente in da javnosti možnost dajanja (praviloma pisnih) pripomb in predlogov. V naznanilu se opredeli tudi o morebitnem sodelovanju drugih držav zaradi čezmejnega vpliva in povabi potencialne stranske udeležence, da priglasijo svojo udeležbo v postopku. Enako mora javno razpravo omogočiti, če gre za spremembo OVD, če gre za večjo spremembo, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali ta presoja ni potrebna, pa je potrebno spremeniti OVD. Enako tudi če gre za spremembo OVD, če je naprava na degradiranem območju iz 24. člena ZVO-1 in je potrebno spremeniti mejne vrednostni emisij. Spremembe OVD urejata 77. in 78. člen.

Po objavi morajo v roku 35 dni priglasiti stranko udeležbo zainteresirani za sodelovanje v postopku OVD, pri čemer imajo to pravico osebe, ki na vplivnem območju prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin in nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Zahteva za vstop v postopek, ki je podana izven tega roka, se zavrže. Stranski udeleženci imajo pravice stranke, kot jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku.