OVD1

/OVD1
OVD12018-12-10T22:04:29+01:00

Zakon o varstvu okolja določa pridobivanje treh vrst okoljevarstvenih dovoljenj (OVD):

– za (IED) naprave, ki lahko povzročijo večje onesnaževanje (po IED direktivi – Industrial Emissions Directive), katere so to, pa določa Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega; objavljene so tudi v IED registru ARSO; inšpekcija za okolje mora izvajati obdobne preglede obratovanja naprave (156a. člen ZVO-1);

– za naprave (obrate), ki lahko povzročijo večjo nesrečo (po Seveso direktivi), na katere naprave se to nanaša, pa določa Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic; objavljeni so tudi v Seveso registru ARSO; inšpekcija za okolje mora izvajati obdobne preglede obratovanja naprave (156b. člen ZVO-1);

– druge naprave, če tako določa poseben predpis.

Tukaj je predstavljen postopek OVD za IED naprave, saj ta postopek zagotavlja sodelovanje javnosti in stransko udeležbo, postopek za Seveso naprave pa samo sodelovanje javnosti. Postopek OVD za druge naprave le pod določenimi pogoji omogoča sodelovanje javnosti in stransko udeležbo drugih oseb (84a. člen ZO-1). OVD nima omejenega trajanja, ga pa mora ARSO po uradni dolžnosti preveriti in po potrebi spremeniti na vsakih 10 let, če vmes ni bilo spremenjeno.

Vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja poda upravljavec naprave. Poleg podatkov o napravi mora vsebovati predvidene ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja (tudi po koncu obratovanja), uporabo najboljših tehnik (BAT zaključki), preprečevanje nastanka odpadkov, učinkovito rabo energije in za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic ter elaborat o določitvi vplivnega območja naprave. S stališča javnosti in potencialnih stranskih udeležencev sta predvsem pomembna:

  • vplivno območje, ki je območje, na katerem je možno pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo onesnaževanje okolja – elaborat mora biti pripravljen po metodologiji, kot jo določa Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (15. člen).;
  • uporaba najboljših tehnik – BAT (best available technology) referenčni dokument oziroma zaključki BAT (opredelitev v 3. členu ZVO-1): to so dokumenti, ki jih sprejme in objavi Evropska komisija in so izdelani za določene dejavnosti (referenčni dokumenti in zaključki BAT so objavljeni na spletni strani ARSO). Pod določenimi pogoji lahko ARSO predpiše manj stroge mejne vrednosti, kot so določene v BAT, če se ne povzroči znatno onesnaženje in se ohranja visoka raven varstva okolja kot celote (10. do 12. odstavek 74. člena ZVO-1).

Vsebina vloge ja natančneje opredeljena v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.