OPN6

/OPN6
OPN62018-12-07T21:24:02+01:00

Osnutek OPN se pripravi  ob upoštevanju hierarhično višjih aktov, potrjenih izhodišč in sklepa o pripravi, konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag (zakonsko obvezen elaborat ekonomike – 62. člen ZUreP-2, ostalo glede na potrebe) ter pripomb in predlogov javnosti. Za usklajevanje interesov se lahko skliče posvet z nosilci urejanja prostora, ki ugotavljajo, ali je občina njihove smernice upoštevala in se lahko izrečejo tudi o obsegu in vsebini strokovnih podlag.