OPN4

/OPN4
OPN42018-12-07T21:25:19+01:00

Če državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN in OPPN na okolje, MOP v 21 dneh odloči, ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Na poziv občine nosilci urejanja prostora v 30 dneh podajo tudi konkretne smernice (110. čl. ZUreP-2). S CPVO se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v OPN in OPPN (40. čl. ZVO-1).