OPN3

/OPN3
OPN32018-12-07T21:25:48+01:00

Sklep vsebuje potrditev izhodišč, določi se območje, predmet načrtovanja ter vrsta postopka, izdelava dodatnih strokovnih podlag, roki in etapnost. Z OPPN se lahko brez predhodne spremembe OPN spremeni namensko rabo prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, pod pogoji iz 117. čl. ZUreP-2 (če je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom, skladna s cilji prostorskega razvoja občine, s pravnimi režimi in gre za spremembo v manj intenzivne namenske rabe prostora);  v primeru spremembe namenske rabe mora sklep o pripravi OPPN vsebovati tudi ugotovitev o izpolnjevanju teh pogojev, te spremembe pa se v OPN vnese po kratkem postopku sprememb in dopolnitev OPN iz 124. čl. ZUreP-2.