OPN12

/OPN12
OPN122019-05-08T15:18:45+02:00

Predlog OPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Če nosilci urejanja prostora v mnenju ugotovijo, da občina njihovega mnenja na osnutek OPN ni upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti.  Prevlada ene javne koristi nad drugo je skrajno sredstvo, v kolikor v postopku kljub usklajevanju med državnimi nosilci urejanja prostora ni mogoče oblikovati vsestransko sprejemljive in ustrezne rešitve. O prevladi na predlog pripravljavca akta odloča Vlada RS, pri čemer se opre na mnenje Komisije za prostorski razvoj kot njenega delovnega telesa, nujna pa je predhodna pridobitev mnenja ministrstva, ki zastopa javno korist, ki naj bi bila prevladana. Prevlada je možna pod pogoji 19. člena ZureP-2.  Odločba Vlade RS o prevladi je zavezujoča za vse sodelujoče organe v postopku priprave ali spremembe prostorskega akta.