Okoljski programi

/Okoljski programi
Okoljski programi2018-12-05T14:04:46+01:00

Nacionalni program varstva okolja in narave

Nacionalni program varstva okolja je najvišji strateški dokument za varstvo okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja. Vsebuje tudi nacionalni program varstva narave, ki zajema ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Obveznost sprejema nacionalnega programa varstva okolja določa Zakon o varstvu okolja (35. do 38. člen), sprejem nacionalnega program varstva narave pa Zakon o ohranjanju narave (94. člen).

Vsebina programa

Program pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z drugimi ministrstvi. Pri pripravi upošteva Poročilo o stanju okolja (ki ga mora pripraviti najmanj vsako četrto leto, sprejme ga vlada in ga posreduje Državnemu zboru – 106. člen Zakona o varstvu okolja). Sicer pa program vsebuje cilje v določenem obdobju in ukrepe za njihovo uresničevanje, prednostne naloge, usmeritve za razvoj dejavnosti in javnih služb varstva okolja, oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in njegovih virov ter obveznosti z ratificiranih mednarodnih pogodb in strategij programov EU, ki se nanašajo na varstvo okolja (tak je tudi okoljski akcijski program Unije do leta 2020 ”Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta”). Za področje varstva narave pa se opredli obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot za najmanj 10 let, tako da se na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave (del poročila o stanju okolja) določijo cilji in usmeritve za ohranitev biotske raznovrstnosti in program ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in ekosistemov, varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih vrednot, vzgojo in izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. Program za naravo mora vsebovati tudi kartografsko prilogo, kjer so prostorsko prikazani načrtovani ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih dobrin.

Priprava in sprejem programa

V postopku priprave programa ministrstvo omogoči javnosti, da lahko na javno objavljen osnutek programa podaja pripombe in predloge v roku najmanj 30 dni. Ministrstvo nato preuči mnenja in pripombe in jih na primeren način upošteva. Nacionalni program varstva okolja sprejme na predlog vlade Državni zbor, v obliki resolucije.

Operativni programi varstva okolja

Za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ali za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih mednarodnih pogodb, strategij, programov in predpisov EU, ki se nanašajo na oblikovanje programov na področju varstva okolja, ministrstvo pripravi operativne programe varstva okolja, ki jih sprejme vlada (tak je npr. Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020). V operativnem programu se praviloma za obdobje štirih let razčlenijo cilji, usmeritve in naloge države na posameznem področju ali za posamezno vprašanje varstva okolja. Operativni program se sprejme smiselno enako kot nacionalni program varstva okolja.

Občinski okoljski programi

Mestne občine so tudi zavezane k sprejemu programa varstva okolja in operativnih programov za svoje območje, upoštevajoč poročilo o stanju okolja, ki ga najmanj vsako četrto leto pripravijo za svoje območje. Ostale občine tudi lahko pripravijo tako poročilo in okoljski program, niso pa k temu zavezane. Za pripravo in sprejem se smiselno uporabljajo pravila sprejema nacionalnega programa varstva okolja in operativnih programov. Po Zakonu o ohranjanju narave pa lokalne skupnosti sprejmejo programe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena na svojem območju.

Vplivi programa na druge akte in prostorsko načrtovanje

Zaradi izvajanja načela celovitosti (10. člen Zakona o varstvu okolja) je potrebno Nacionalni program varstva okolja in operativne programe upoštevati pri pripravi vseh drugih strateških programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov tako, da ti prispevajo k doseganju ciljev varstva okolja.

Občinski okoljski programi in operativni načrti ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi. Zakon o ohranjanju narave pa izrecno določa, da morata biti nacionalni program in državni prostorski plan (sedaj Strategija prostorskega razvoja) usklajena; sestavine programov varstva narave pa se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

Spremljanje izvajanja nacionalnega programa varstva okolja

Za spremljanje izvajanja nacionalnega programa varstva okolja je zadolžena vlada, ki pripravi poročilo o izvajanju, ki je del poročila o stanju okolja, za katerega velja obveznost priprave vsaka štiri leta.

Zadnji veljavni Nacionalni program varstva okolja je  bil sprejet leta 2004 in je bil sprejet za obdobje do leta 2012.