Občinski prostorski plan

/Občinski prostorski plan
Občinski prostorski plan2018-12-05T14:06:52+01:00

Namen in vsebina občinskega prostorskega plana

Na podlagi Strategije prostorskega razvoja in njenega akcijskega programa ter regionalnega prostorskega plana, drugih razvojnih dokumentov države in razvojnih ciljev EU, je namen občinskega prostorskega plana, da uskladi in določi predvsem cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja občine, naselja in njihovo vlogo, omrežje gospodarske in družbene infrastrukture, prednostna območja za razvoj za občino pomembnih dejavnosti, za urejanje krajine. Občinski prostorski plan, kot obvezen za mestne občine, določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 75. do 77. člen); vendar le, kadar za dotično regijo ni bil sprejet regionalni prostorski plan. Občinski prostorski plan ne sme določati zasnov prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki jih določa regionalni prostorski plan v neskladju z njim in akcijskim programom za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Priprava in sprejem

Za pripravo občinskega prostorskega plana je odgovorna občina, ki zagotovi tudi sodelovanje interdisciplinarne skupine strokovnjakov za vsebine, ki jih pokriva dokument. Na podlagi ugotovitev spremljanja stanja prostorskega razvoja ter po posvetovanjih z javnostjo in nosilci urejanja prostora, župan sprejme sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta, v katerem se opredeli njegova izhodišča in načrt priprave. Sklep se javno objavi javnost pa lahko v roku 30 dni podaja pripombe in predloge. Za postopek priprave se smiselno uporabljajo določila o pripravi Regionalnega prostorskega plana, občinski prostorski plan pa sprejme občinski svet.

Razmerje do drugih aktov

Občine upoštevajo usmeritve občinskega prostorskega plana pri pripravi prostorskih aktov.