LPV1

/LPV1
LPV12019-05-08T12:27:41+02:00

V elaboratu, ki ga izdela pooblaščeni prostorski načrtovalec po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti, se utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 glede na to, za katerega izmed treh namenov se izvedba lokacijske preveritve predlaga:

  • pri določanju obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi se poleg 31. čl. ZUreP-2 o ohranjanju posamične poselitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na območju; velikost stavbnega zemljišča se lahko poveča ali zmanjša za največ 20% in ne več kot 600 m2 (28., 30. in 128. čl. ZUreP-2);
  • individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se lahko dopusti, če investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin (lastnosti zemljišča/lokacije, novi gradbeni materiali, neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev v OPN ali OPPN) ne zadosti posamičnemu prostorskemu izvedbenemu pogoju; individualno odstopanje je dopustno pod pogoji iz 129 čl. ZUreP-2;
  • začasna raba prostora se lahko omogoči zaradi aktivacije nerealiziranih ali opuščenih gradenj za čas do njihove izvedbe; pogoje določa 130. člen ZUreP-2.

Dana je tudi možnost povezave tega postopka s postopkom predodločbe ali gradbenega dovoljenja po Gradbenem zakonu, tako da lahko investitor z občino posluje preko upravne enote, ki vodi matični postopek, pri čemer pa lokacijska preveritev v teh postopkih predstavlja predhodno vprašanje in se način njegovega reševanja uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Stroške nadomestila za lokacijsko preveritev določi občina, zbrana sredstva pa uporablja za ukrepe urejanja prostora.