Kako do sodnega varstva v okoljskih zadevah v državah članicah EU

Kako do sodnega varstva v okoljskih zadevah v državah članicah EU?

Evropska komisija je 28. septembra letos objavila dokument z naslovom ‘Citizen’s guide to access to Justice in Environmental Matters’. Gre za priročnik za državljane (in tudi za države!) EU glede dostopa do pravnih sredstev v okoljskih zadevah.

Kot že samo ime pove, je priročnik namenjen tistim, ki v svoji državi iščejo ustrezne in učinkovite pravne postopke na področju okoljskega prava. Gre za poenostavljeno, povprečnemu uporabniku prijazno verzijo strokovnega dokumenta ‘Sporočila Komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah’, ki ga je EK izdala 28. aprila 2018 (spletna verzija dokumenta v slovenskem jeziku je dostopna tukaj). Priročnik je izšel kot kompilacija ‘najpogosteje zastavljenih vprašanj’ z odgovori ter ustreznimi obrazložitvami in napotitvami kako naprej v posameznem primeru, skupaj s povezavami do konkretnih členov oziroma pravnih podlag za posamezna vprašanja.

Izpostavljamo izjemno pomemben vidik in tudi namen Priročnika; ta ne govori le o tem, kaj obstaja v tem trenutku, katere pravice ima posameznik v državi in kako jih lahko uveljavlja. Govori tudi o tem, kakšni bi postopki v državah in pred nacionalnimi sodišči morali biti, tudi če v posamezni državi v tem trenutku temu ni tako. Kako EU argumentira, da bi postopki morali biti takšni kot piše v Priročniku? Komisija navaja sodno prakso sodišča EU (SEU), ki je v imela opravka z dostopom do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Vsebinsko imajo zadeve pogosto opraviti z Aarhuško konvencijo in dostopom in udeležbo javnosti v postopkih, ki imajo opravka z varstvom okolja. Državljani EU imajo tako po morebitnih neuspešnih pravnih postopkih pred nacionalnimi sodišči ‘izhod v sili’ oziroma dodatno stopnjo pravne varnosti. Državo lahko tožijo pred SEU in zatrjujejo neskladnost s sodno prakso Sodišča (ter primarno seveda z nacionalnim pravom in pravom EU).

Priročnik prikazuje in v razumljivi obliki predstavi šest ključnih vsebinskih tem:

pravica do pravnega postopka (v okviru upravičenosti do pričetka postopka – pravni interes),

domet sodnikove presoje primera (ugotavljanje skladnosti ravnanja javne oblasti v državi članici s pravom EU),

odločba, s katero sodišče organu naloži določeno ravnanje (v primeru nezakonitih dejanj ali opustitev, ki ogrožajo javno zdravje, javno korist ali naravno okolje),

stroški postopkov pred sodišči (načelo poraženec plača in koncept določanja stroškov, ki posamezniku ali organizaciji ne preprečujejo dostopa do sodišč),

dolžina sodnih postopkov (predolgi sodni postopki predstavljajo neučinkovito sodno varstvo),

ozaveščanje državljanov z informacijami o dostopu do pravne varnosti v okoljskih zadevah.

 

Priročnik je temelj pravnega varstva v EU v okoljskih zadevah za laične državljane, z informacijami glede postopkov in napotki, kam se obrniti naprej; seveda je nezadosten za uspešno uveljavljanje pravnega varstva pred nacionalnimi sodišči ali SEU. Kljub temu pa lahko marsikomu predstavi osnove uveljavljanja pravnih sredstev, ki jih do sedaj še ni poznal; še posebej je uporaben za tiste, ki imajo težavo pred seboj, a ne vedo kako naprej. Strokovne argumente pa daje tudi tistim, ki se na nacionalni ravni trudijo na drugačen način; tistim, ki si prizadevajo, da bi odločevalci na nacionalni ravni sprejeli zakonodajo, ki bo uredila ustrezne postopke za učinkovit dostop do pravnega varstva v postopkih varstva okolja.

Barbara Marić