Hitri pregled kdo in kdaj odloča o čem

/Hitri pregled kdo in kdaj odloča o čem
Hitri pregled kdo in kdaj odloča o čem2018-12-09T22:46:05+01:00

V zvezi z dovoljevanjem graditve in posegov, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje ali presoja sprejemljivosti je od 1.6.2018 zaradi uveljavitve novega Gradbenega zakona- GZ nova ureditev, ki je spremenila pristojnosti dovoljevanja gradenj in podajanja soglasij in dovoljenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Spremenjena ureditev se nanaša predvsem na:

 • pristojnost za odločanje o gradbenem dovoljenju (7. člen GZ);
 • pristojnost za odločanje o gradbenem dovoljenju za objekte z vplivi na o kolje in postopku presoje vplivov na okolje (7. in 107. člen GZ);
 • dosedanja dovoljenja in soglasja po posebnih predpisih, kot pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja, se štejejo za mnenja, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem zakonu – npr. naravovarstveno soglasje je postalo mnenje Zavoda RS za varstvo narave, kulturnovarstveno soglasje je postalo mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (112. in 125. člen GZ);
 • postopek presoje vplivov na okolje po Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 se združi s postopkom gradbenega dovoljenja v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja (50. , 112, in 125. člen GZ);
 • postopek presoje sprejemljivosti po Zakonu o ohranjanju narave – ZON, kadar presoja vplivov na okolje ni potrebna se opravi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (112. člen GZ).

Ministrstvo za okolje in prostor glede dovoljevanja gradnje:

 • vodi postopek državnega prostorskega načrtovanja in postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena – izda celovito dovoljenje (Zakon o urejanju prostora – ZureP-2, 7. člen Gradbenega zakona – GZ);
 • vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekt z vplivi na okolje – izda gradbeno dovoljenje v integralnem postopku (7. člen GZ).

ARSO glede dovoljevanja gradnje in posegov:

 • vodi predhodni postopek presoje vplivov na okolje po 51a. in 51b. členu Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 in postopek predhodne informacije po 52. členu ZVO-1 (107. člen GZ);
 • je mnenjedajalec v postopku celovitega dovoljenja za objekte državnega pomena z vplivi na okolje in gradbenega dovoljenja v integralnem postopku glede emisij v tla, vode, zrak, hrupa, svetlobnega onesnaževanja ter elektromagnetnega sevanja in ravnanja z odpadki (107. člen GZ);
 • vodi postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja, kadar je potrebna presoja vplivov na z poseg, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje, po določilih ZVO-1;
 • vodi postopek izdaje naravovarstvenega soglasja, kadar je potrebna presoja sprejemljivosti za poseg, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje, po določilih Zakona o ohranjanju narave – ZON.

Upravna enota glede dovoljevanja gradnje:

 • vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekt brez vplivov na okolje (7. člen GZ), tudi če so potrebna mnenja drugih organov pristojnih za varovanje delov narave (112. člen GZ).