GD9

/GD9
GD92018-12-20T14:55:26+01:00

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, če:

– je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta in z določbami predpisov o urejanju prostora,

– da sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisala projektant in vodja projekta,

– je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj,

– iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba,

– nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

– je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico – – izkazuje z dokazili iz 3. točke drugega odstavka, tretjega ali četrtega odstavka 35. člena tega zakona, pri čemer je v zemljiški knjigi označena plomba za vpis te pravice v zemljiško knjigo,

– je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo in odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ,

– je plačan komunalni prispevek.

Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je dva meseca od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, razen če je potrebno usklajevanje z mnenjedajalci ali nadomeščanje mnenja v skladu s 40. členom GZ. V tem primeru je rok za izdajo odločbe tri mesece od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v skrajšanem postopku je 30 dni. Popolno prijavo začetka gradnje je treba vložiti v 5 letih od pravnomočnosti GD, v nasprotnem primeru GD preneha veljati.