GD6

/GD6
GD62018-12-21T11:41:06+01:00

Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so:

– lastnik ali imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet gradbenega dovoljenja;

– lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnino, na kateri je predvidena gradnja, razen če organ ugotovi, da gradnja ne bo imela vpliva;

– druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca;

– druge osebe, če tako določa zakon (npr. 137. člen ZON omogoča društvom s statusom v javnem interesu na področju ohranjanja narave, da zastopajo interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih).

Položaj stranskega udeleženca se pridobi s priglasitvijo stranske udeležbe v postopku, razen če upravni organ v 15 dneh izda sklep o zavrnitvi vstopa te osebe v postopek. Zoper ta sklep je možna pritožba skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Upravni organ stranske udeležence, znane na podlagi uradnih evidenc, z osebno vročitvijo seznani o začetku postopka in jih povabi k priglasitvi udeležbe, investitor pa mora vabilo k udeležbi obesiti tudi na vidno mesto na nepremičnini, ki je predmet zahteve. Če v danem roku stranska udeležba ni priglašena, stranski udeleženec izgubi pravico biti stranka. Stranski udeleženec mora v priglasitvi tudi pojasniti razloge za udeležbo, lahko navede tudi razloge, zaradi katerih nasprotuje nameravani gradnji. Postopek izdaje gradbenega dovoljena se vodi po upravnem postopku, zato za stranske udeležence v postopku veljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku in imajo enake pravice in dolžnosti kot stranka.