GD4

/GD4
GD42019-11-13T09:40:32+01:00

Investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži:

– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
– ustrezno dokumentacijo, če na zemljišču nima vpisane lastninske pravice ali druge stvarne pravice na nepremičnini,
– mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Vloga se šteje za popolno, če investitor predloži dokumentacijo iz prvih dveh alinej in pristojni organ na zahtevo vlagatelja lahko  izda sklep o popolnosti vloge.

Za izdajo gradbenih dovoljenj je pristojna upravna enota, če pa gre za objekte državnega pomena po 7. členu GZ, za katere ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, pa izda gradbeno dovoljenje MOP.