GD4

/GD4
GD42018-12-20T14:48:53+00:00

Investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži:

– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,

– ustrezno dokumentacijo, če na zemljišču nima vpisane lastninske pravice ali druge stvarne pravice na nepremičnini,

– mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Vloga se šteje za popolno, če investitor predloži dokumentacijo iz prvih dveh alinej in pristojni organ na zahtevo vlagatelja lahko  izda sklep o popolnosti vloge.