GD3

/GD3
GD32018-12-21T11:34:46+01:00

Možnost uporabe pravnih sredstev glede predodločbe je še posebej pomembna, ker so po 34. členu GZ odločitve iz predodločbe zavezujoče za GD. Pravno sredstvo lahko vložijo stranka  in stranski udeleženci, kot jih določa 36. člen GZ:

– lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;

– lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;

–  druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca, in

–        druge osebe, če tako določa zakon (na primer društvo s statusom delovanja v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, ki lahko zastopajo interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih).

Pritožba se vloži  v roku 8 dni in po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, tožba zoper odločitev MOP pa v roku 30 dni skladno z Zakonom o upravnem sporu.

Zoper odločitev ARSO, da PVO ni potrebno izvesti  se lahko v 15 dneh po objavi odločitve na spletni strani ARSO pritoži nevladna organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (51a. člen ZVO-1).  Ne glede na to, da zakon tega ne določa, pa lahko pritožbo vloži tudi prizadeti posameznik (C-570/13 Gruber). .