GD2

/GD2
GD22018-12-21T10:51:25+01:00

Mnenjedajalec je državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti (15. točka 3. člena GZ).

ARSO v postopku predhodne presoje odloči ali je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (PVO). Postopke začne na predlog investitorja, lahko pa tudi po uradni dolžnosti. ARSO presoja potrebnost izvedbe PVO na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, odločitve pa se objavijo na njeni spletni strani. Ministrstvo o ugotovitvi o tem izda sklep v dveh mesecih po prejemu popolne zahteve.