GD13

/GD13
GD132018-12-21T12:07:07+01:00

Poročilo  o vplivih na okolje, ki je priloga zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelano v skladu z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave in Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.