GD12

/GD12
GD122018-12-21T11:53:55+01:00

Dokumentacija in poročilo o vplivih na okolje morata biti med seboj usklajena, kar terja sodelovanje projektanta in izdelovalca poročila (51. člen GZ).

MOP zagotovi javni vpogled v zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacijo  v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in z objavo na spletnih straneh e-uprave.

Javna objava vsebuje med drugim podatke o tem, kje in kdaj je omogočen vpogled v dokumentacijo, kje, kdaj in kako se podajo pripombe na dokumentacijo, vabilo vsem, ki lahko pridobijo status stranskega udeleženca v integralnem postopku, da priglasijo svojo udeležbo, podatke o sodelovanju države članice Evropske unije v primeru čezmejnih vplivov v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, in možne odločitve ali osnutek odločitve, če ta obstaja.