GD10

/GD10
GD102018-12-21T11:01:48+01:00

Eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi, da nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu z Zakonom o ohranjanju narave. Če je obvezna presoja sprejemljivosti, mora biti tudi v izreku gradbenega dovoljenja navedeno, da nameravana gradnja nima škodljivih posledic na naravo, če gre za objekt, za katerega je v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, obvezna presoja sprejemljivosti in navedbo omilitvenih ukrepov, s katerimi se odpravljajo škodljivi vplivi nameravane gradnje na naravo v skladu z ZON, če je to potrebno.