GD1

/GD1
GD12018-12-20T14:40:52+01:00

Za izdajo dovoljenj je pristojna upravna enota, na območju katere je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izdajo dovoljenj za objekte državnega pomena in objekte z vplivi na okolje je Ministrstvo za okolje in prostor. Objekti državnega pomena so: objekti splošnega družbenega pomena, objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, objekti, ki so posebnega pomena za varnost države, industrijske stavbe in gradbeni kompleksi, objekti prometne infrastrukture, cevovodi in elektroenergetski vodi, vodni objekti, objekti za ravnanje z odpadki, jedrski in sevalni objekti, drugi objekti, za katere je s posebnim predpisom za izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost ministrstva.

S predodločbo pristojni upravni organ za gradbene zadeve odloči glede izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer, ali:

– je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nanaša na graditev objektov, in z določbami predpisov o urejanju prostora,

– je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj,

– iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba,

– nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

Zahtevi za izdajo predodločbe se priloži podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in sicer projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki se priloži zahtevi za izdajo predodločbe, vsebuje le tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze, ki se nanašajo na vsebino zahteve investitorja in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči (13. člen Pravilnika).

Investitor lahko v postopku izdaje predodločbe zaprosi tudi za lokacijsko preveritev (127. do 133. člen Zakona o urejanju prostora). Lokacijska preveritev v tem primeru predstavlja predhodno vprašanje, pri čemer pristojni upravni organ prekine postopek in odločanje o pobudi za lokacijsko preveritev odstopi pristojnemu občinskemu organu.

Predodločba neha veljati, če v dveh letih od njene pravnomočnosti ni vložena popolna zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Predodločba se razveljavi s pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja (za isto zemljišče tudi predodločbe drugih pridobiteljev), ali če je zahteva za gradbeno dovoljenje pravnomočno zavrnjena.

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve na predlog občine ali države predodločbo odpravi, če je ta v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali predpisom, uveljavljenim po njeni izdaji, in je s tem ogrožen javni interes ali če je to potrebno zaradi spremembe predpisov, potrebnih za uskladitev s predpisi Evropske unije.