DPN8

/DPN8
DPN82018-12-05T14:24:37+01:00

Prostorska ureditev se načrtuje v variantah, ki so ocenjene kot izvedljive – v študiji variant se te variante podrobneje obdelajo in ovrednotijo. Če je izvedljiva samo ena varianta, se v študiji variant obravnava samo ta. V primeru, da izvedljive variante ni možno najti, pa se izvede postopek prevlade javne koristi, o katerem odloči vlada (87/II v povezavi z 19. čl. ZUreP-2). Če je potrebno izvesti celopvito presojo vplivov na okolje (CPVO) ali presojo sprejemljivosti (PS), se vrednotenje izvede z okoljskim poročilom. Študija variant (in morebitno okoljsko poročilo) se objavi v PIS. Če se študija variant pripravlja v združenem postopku, je njen sestavni del tudi osnutek uredbe o najustreznejši varianti.