DPN6

/DPN6
DPN62018-12-05T14:23:58+01:00

Pobudnik zagotovi načrt sodelovanja javnosti s predlogi dejavnosti, povezanih z obveščanjem in sodelovanjem javnosti v postopku DPN, in ga uskladi s pripravljalcem. Pripravljalec in pobudnik uskladita tudi časovni načrt postopka DPN. Načrt sodelovanja javnosti se spremlja glede na opravljene dejavnosti in dopolnjuje ter sproti objavlja v PIS. V sklepu o izvedbi DPN (ki se javno objavi v PIS) se opredelijo tudi aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti. Morebitna sprememba sklepa o izvedbi se objavi skupaj z objavo študije variant.

Zoper odločitev o tem, ali se izvede CPVO, ni posebnih pravnih sredstev. Sklep o izvedbi DPN vsebuje zgolj navedbo odločitve o obveznosti izvedbe CPVO oziroma PS ter obrazložitev razlogov, če presoja ni potrebna. Glede odločitve, da CPVO ni potrebna, bi bilo možno razmišljati le o morebitnem upravnem sporu na podlagi Zakona o upravnem sporu.