DPN5

/DPN5
DPN52018-12-05T14:23:11+01:00

Na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri CPVO, ministrstvo, pristojno za okolje, odloči, ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) oz. presojo vplivov (PS), ter določi obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo (čl. 85/I ZUreP-2). Odločitve o celoviti presoji vplivov na okolje so na spletni strani MOP.