DPN4

/DPN4
DPN42018-12-05T14:22:32+01:00

Analiza smernic pomeni, da se prejete smernice in podatki nosilcev urejanja prostora (NUP) ter predlogi javnosti analizirajo. Analizo smernic s predlogom izvedljivih variant pripravi izdelovalec v 30 dneh. Pobudnik zagotovi in s pripravljavcem uskladi načrt sodelovanja javnosti s predlogi dejavnosti, povezanih z obveščanjem in sodelovanjem javnosti v postopku DPN. Pripravljavec izda sklep o izvedbi DPN (ali pa izvedbo postopka zavrne), v katerem odloči o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) oziroma presoja sprejemljivosti (PS) ter obrazloži razloge, če presoja ni potrebna.

Sklep o izvedbi DPN sprejme vlada in se objavi v PIS (čl. 86/III ZUreP-2). Po sprejetju sklepa o izvedbi lahko pobudnik ali pripravljalec vladi predlaga sprejetje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora (čl. 86/IV ZUreP-2). Pobudnik ali investitor lahko po sprejetju sklepa začneta s pripravljalnimi deli (čl. 86/V ZUreP-2). Pobudnik in pripravljavec do uveljavitve DPN ali uredbe o najustreznejši varianti spremljata pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov. Če vsebin ali obveznosti iz analize smernic med posameznimi NUP ni mogoče uskladiti, pripravljalec ali pobudnik predložita odprta vprašanja v obravnavo in potrditev Komisiji za prostorski razvoj Vlade RS, ki kot delovno telo vlade na medresorski ravni zagotavlja usklajenost in upoštevanje ciljev urejanja prostora in Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter skrbi za usklajeno delovanje NUP in pripravljavca v postopku DPN (čl. 85/I ZUreP-2). Komisija prav tako poda mnenje vladi v postopku prevlade javne koristi.

 Sklep se glede navedbe vrste postopka DPN lahko spremeni najpozneje do javne objave študije variant, če so razlogi za to utemeljeni – sprememba sklepa se objavi skupaj z njo (čl. 87/VII ZUreP-2 v povezavi s 1. alinejo 86/II ZUreP-2).