DPN39

/DPN39
DPN392018-12-05T14:47:38+01:00

Celovito dovoljenje predstavlja gradbeno dovoljenje in hkrati prostorski izvedbeni akt. Celovito dovoljenje se izda z odločbo, ki vsebuje med drugim morebitne pogoje za izvedbo gradnje in uporabo prostorskih ureditev, morebitne omilitvene ukrepe po Zakonu o ohranjanju narave, navedbo, da je odločitev izdana na podlagi prevlade javne koristi, če je bil izveden ta postopek.

Uredba o varovanem območju varuje območje prostorske ureditve, za katero je izdano celovito dovoljenje, pred spreminjanjem in dopolnjevanjem veljavnih ter sprejemanjem novih občinskih prostorskih izvedbenih aktov in sorodnih predpisov, da se z njihovo pripravo ne onemogoči njena izvedba. Uredba določi varovano območje prostorske ureditve državnega pomena, za katero je izdano celovito dovoljenje, ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč v občinskih prostorskih izvedbenih aktih in prostorske izvedbene pogoje za druge posege v prostor v tem območju, določa pa tudi prostorske izvedbene akte občin, na katere neposredno vpliva.