DPN36

/DPN36
DPN362018-12-05T14:45:41+01:00

Stranski udeleženec v postopku gradbenega dovoljenja je lahko:

– lastnik nepremičnine in imetnik svtarne pravice na nepremičninie, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja

– lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerij ne nameravana gradnja, razen če pristojni organ ugotovi, da gradnja nanj nima vpliva,

– druga oseba, če izkaže, da bi namrevana grfadnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca,

– druga oseba, če tako določa zakon (npr. društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, lahko zastopa interese ohranjanja v vseh upravnih sodnih postopkih – ko ni potreben PVO je pa potrebna presoja sprejemljivosti posega).

Položaj stranskega udeleženca navedeni lahko pridobijo  s priglasitvijo udeležbe v postopku izdaje GD, razen če je v 15 dneh od priglasitve izdan sklep o zavrnitvi vstopa te osebe v postopek. Vabljena oseba mora priglasiti svojo udeležbo v postopku v roku, določenem v vabilu k udeležbi, sicer se šteje, da se z nameravano gradnjo strinja in se ne more vključiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja ter nima pravice do pritožbe. Ob priglasitvi mora stranski udeležencasi udeležbo v postopku, mora ob priglasitvi pojasniti razloge za udeležbo, lahko pa navede tudi razloge, zaradi katerih nasprotuje nameravani gradnji, ali da se z njo strinja. Če nameravani gradnji nasprotuje, mora za trditve predložiti dokaze.