DPN31

/DPN31
DPN312018-12-05T14:42:32+01:00

Namen poročila je zagotovitev podatkov, potrebnih za presojo vplivov nameravanega posega na okolje, tako glede na vrsto in lastnosti nameravanega posega kot glede na lastnosti in značilnosti okolja oziroma njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi vplivov posega prizadeti. Presojajo se naslednji neposredni in posredni pomembni vplivi posega na naslednje dejavnike:   prebivalstvo in zdravje ljudi,  biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, s posebnim poudarkom na vrstah in habitatih, ki se ohranjajo ali varujejo na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,  zemljišča,  tla,  vodo,  zrak,  podnebje,  materialne dobrine,  kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino ter medsebojno delovanje zgoraj navedenih dejavnikov. Pri pripravi dokumentacije za poročilo o vplivih  na okolje ali poročilo o presoji sprejemljivosti strokovnjaki upoštevajo Navodila izdelovalcem poročila o vplivih na okolje za obravnavo z vidika podnebnih sprememb, Priporočila izdelovalcem poročil o vplivih na okolje, in Katalog strokovnih znanj.