DPN30

/DPN30
DPN302018-12-05T14:41:49+01:00

Sestavni deli dokumentacije se nanašajo na določitev varovanega območja, vsebine gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje, če je v združenem postopku potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.  Za usklajevanje interesov se lahko skliče posvet z nosilci urejanja prostora. Če pri tem ni mogoče najti izvedljive podrobne prostorske ali projektne rešitve, se izvede postopek prevlade javne koristi. Če je vlada v postopku izbora najustreznejše variante o prevladi že odločila, lahko ponovno o njej odloča le, če to narekujejo nove okoliščine.

Postopka priprave ni treba izvesti, če investitor sam zagotovi dokumentacijo, vključitev nosilcev urejanja prostora in obveščanje oziroma vključitev javnosti. V tem primeru ministrstvo ne izda sklepa o pripravi dokumentacije, vendar na podlagi vloge investitorja prostorske ureditve v roku 7 dni preveri popolnost dokumentacije, ga o tem obvesti in dokumentacijo objavi v PIS.