DPN27

/DPN27
DPN272018-12-05T14:39:57+01:00

Sklep o pripravi dokumentacije vsebuje:

– navedbo investitorja izvedbe načrtovane prostorske ureditve;

– opis prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in določitev okvirnega območja;

– navedbo pravnomočne odločitve o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti in obrazložitev razlogov zanjo;

– navedbo obsega vsebin in njihove podrobnosti, ki jih mora obsegati dokumentacija;

– pogoje ter seznam podatkov in strokovnih podlag za pripravo dokumentacije;

– obveznosti glede zagotavljanja podatkov in strokovnih podlag iz prejšnje alineje ter s tem povezane roke in financiranje;

– navedbo sodelujočih nosilcev urejanja prostora;

– aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti;

– druge podatke in obveznosti pomembne za pripravo dokumentacije.

Po izdaji sklepa ministrstvo na predlog investitorja predlaga vladi sprejetje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, investitor zaačne s pripravljalnimi deli in pogodbenim pridobivanjem nepremičnin. Odločitev o začasnih ukrepih sprejme MOP, kadar se sprejema začasne ukrepe za pripravo DPN ali izvedbo združenega postopka pa  lahko vlada prepove ali omeji sprejemanje ali spreminjanje občinskih prostorskih aktov (2. odst. 136. člena ZureP-2).