DPN22

/DPN22
DPN222018-12-05T14:36:59+01:00

Pripravljavec plana mora v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe. Če je pripravljavec plana državni organ, o pritožbi zoper odločbo ministrstva, s katero potrdi sprejemljivost plana oz. potrditev zavrne, odloči vlada (čl. 46/IV ZVO-1). Če je pripravljavec plana pristojni organ občine, pa pritožba proti odločbi ministrstva ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor (čl. 46/V ZVO-1). Zakon o varstvu okolja ne predvideva drugih pravnih sredstev. Bi pa bilo možno razmišljati o vključitvi v postopek na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (po pravilih 43. člena z izkazovanjem pravnega interesa ali če vstopa društvo s statusom v javnem interesu za področje ohranjanja narave, ki ima po 137. čenu Zakona o ohranjanju narave pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih – primer DOPPS) in torej tudi o uporabi pravnih sredstev po Zakonu o upravnem sporu.

Na podlagi 58. člena ZUreP-2 pa imajo tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in varstva kulturne dediščine pravico da zoper sprejet DPN v roku 3 mesecev vložijo tožbo na Upravno sodišče (upravni spor), če so aktivno sodelovale vpostopku prirpave tega akta s pripombami na razgrnjen akt, in sicer glede:

– določitve namenske rabe prostora ali usmeritev za namensko rabo prostora,

– določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na namembnost posegov v prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje, ali na velikost gradbene parcele, ali

– najustreznejše variante v uredbi o najustreznejši varianti.