DPN18

/DPN18
DPN182018-12-05T14:33:54+01:00

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede za plane, če se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja, je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave po predpisih o ohranjanju narave ali ministrstvo oceni, da bi njihova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. Plani, ki lahko pomembno vplivajo na varovana območja, pa so tisti plani, s katerimi se zaradi izvajanja posegov v naravo, ki so določeni v Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, določajo namenske rabe prostora ali njihove spremembe (in tisti plani, s katerimi se določajo ali načrtujejo ti posegi v naravo na varovanih območjih ali na območjih, ki so od varovanih območij oddaljena manj kot je največje območje daljinskega vpliva, določeno za posege v naravo.