DPN14

/DPN14
DPN142018-12-05T14:30:59+00:00

Predlog DPN in okoljsko poročilo se javno objavita v PIS. O javni objavi se obvestijo udeleženci postopka. Državni nosilci urejanja prostora (NUP) se opredelijo do predloga v roku 30 dni od objave (rok se lahko glede na zahtevnost ali obsežnost gradiva tudi podaljša), pri čemer podajo mnenja in določijo morebitne projektne in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. NUP, ki sodelujejo pri CPVO, se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov prostorskega akta na okolje oziroma PS. Lokalni NUP podajo mnenje z vidika izvajanja njihovih lokalnih javnih služb in določijo morebitne projektne in druge pogoje v skladu z gradbenimi predpisi. Če je potrebno, lahko pripravljavec in pobudnik po prejemu mnenj predlog predložita v obravnavo Komisiji za prostorski razvoj.