DPN10

/DPN10
DPN102018-12-05T14:27:31+01:00

Pripravljavec in pobudnik lahko med pripravo študije variant organizirata posvete, delavnice ali na drug način vključita javnost v njeno pripravo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora. Študija variant se s predlogom najustreznejše variante (in morebitnim okoljskim poročilom) objavi v PIS.