DPN1

/DPN1
DPN12018-12-05T14:20:17+01:00

Skupni del postopka DPN se začne na pobudo. Če je pobuda dana za izvedbo združenega postopka in je najustreznejša varianta že izbrana, se uporabijo določbe 95. člena ZUreP-2. Pobudnik izvedbe postopka državnega prostorskega načrtovanja je:

  • ministrstvo, v katerega pristojnost spada prostorska ureditev, za katero daje pobudo,
  • pod določenimi pogoji tudi investitor priprave prostorskega izvedbenega akta (80. člen ZUreP-2).

Vložena pobuda mora biti obrazložena, poleg tega mora vsebovati podatke, potrebne za odločanje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in presoje sprejemljivosti (PS) ter osnutek načrta sodelovanja javnosti in osnutek časovnega načrta. Ministrstvo preveri popolnost in utemeljenost pobude ter o tem obvesti pobudnika, zatem sledi javna objava v PIS ter obvestilo nosilcem urejanja prostora (NUP). Državni in lokalni NUP podajo smernice v roku 30 dni (lahko tudi krajši rok); NUP, ki sodelujejo pri CPVO in PS, podajo mnenje, ali in v kakšnem obsegu je potrebno izvesti presoji, lokalni NUP pa podajo smernice s področja izvajanja lokalnih javnih služb. Če je podanih več pobud, se te lahko združijo v en postopek.