Dostop do informacij v zadevah Pilot v praksi

//Dostop do informacij v zadevah Pilot v praksi

Dostop do informacij v zadevah Pilot v praksi

Načelno dobro urejen dostop do informacij javnega značaja, ki se v praksi tudi relativno dobro uresničuje se zatakne, ko gre za dostop do informacij v postopkih uradnih opominov Evropske komisije zoper Slovenijo (tako imenovanih Pilotih, ki se začnejo na podlagi uradnega opomina Evropske komisije zoper Slovenijo). Dostop do teh je na ravni EU zelo restriktiven, tudi država informacije o teh postopkih precej zadržuje zase, vendar po mnenju informacijske pooblaščenke lahko dostopamo do odgovorov RS Komisiji ta zadevah Pilot.

Slovenija je v razkrivanju informacij o postopkih Evropske unije do Slovenije javnosti precej skopa. Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve je nekaj splošnih podatkov, nikjer pa niso dostopni podatki o odprtih zadevah. Pregled teh občasno obravnava vlada in je ažurne podatke o tem možno najti med vladnimi gradivi (nazadnje je vlada obravnavala to temo na 124. redni seji 2.3.2017). Sicer je možno videti pregled začetih postopkov na spletni strani Evropske komisije.

Za zagovorniško delovanje nevladnih organizacij pa so pomembni vsi postopki Evropske komisije zoper Slovenijo, posebej tudi kršitve, ki jih zaznavajo v praksi in ki jih je zaznala tudi Evropska komisija. Informacije okoli Pilotov pa so se precej zaprle, zato  smo poskušali skozi konkreten primer ustvariti drugačno (upravno) prakso).

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani dne 16.12.2016 objavilo novico, da je v teku postopek kršitve in je Slovenija prejela uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (2001/42/ES) in direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU).

Dne 21.12.2016 je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, da mi posredujejo opomin in odgovor RS.  Kljub temu, da je po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja organ dolžan odgovoriti v roku 20 delovnih dni, je Ministrstvo za okolje in prostor prosilcu vročilo svojo odločitev o zavrnitvi informacije dne 5.5.2017, datum odločitve pa je bil 6.2.2017). Ministrstvo je zavrnitev utemeljevalo z določili Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po kateri se dokumenti tekom postopka ne razkrivajo, saj lahko škodijo preiskavi, ogrozijo nemoten potek preiskave ter porušijo zaupanje med državo in Komisijo. Zato je ministrstvo zavrnilo dostop do uradnega opomina EK. Ministrstvo pa je zavrnilo tudi dostop do odgovora RS na uradni opomin iz razloga, ker je vsebina tega povezana s kršitvijo in bi njeno razkritje prav tako ogrozilo nemoten potek postopka.

Zoper odločbo se je PIC pritožil, Informacijska pooblaščenka pa  je najprej z delno odločbo pritožbi ugodila glede dostopa do odgovora RS zoper uradni opomin, po pridobitvi stališča Evropske komisije pa z dopolnilno odločbo zavrnilo dostop do uradnega opomina EK, vendar je ministrstvu naložilo posredovanje priloge k opominu. Ministrstvo za okolje in prostor je bilo dolžno v roku 31 dni odgovor RS na uradni opomin in prilogo k uradnemu opominu posredovati prosilcu. Vendar je to storilo šele na podlagi pisne urgence o poteku roka za predložitev in 23.11.2017, po 11 mesecih prizadevanja za dostop do podatkov, posredovalo odgovor RS na uradni opomin in prilogo k uradnemu opominu.

Pripravila Senka Vrbica, Zagovornica okolja. 

2019-12-16T15:15:04+02:00