Dan Matere Zemlje, vira našega življenja!

//Dan Matere Zemlje, vira našega življenja!

Dan Matere Zemlje, vira našega življenja!

Danes, v ponedeljek 22.4., je svetovni dan Zemlje. Ob tej priložnosti smo za vas prevedli osnutek Univerzalne deklaracije pravic Matere Zemlje, ki je bil pripravljen v okviru mednarodne konference o podnebnih spremembah in pravicah Matere Zemlje v mestu Cochabamba v Boliviji, leta 2010. Konferenco je takrat organizirala civilna družba z vsega sveta, zbralo pa se je kar 35,000 ljudi s celega sveta (preberi več o konferenci).

Eden izmed rezultatov konference je bil osnutek Deklaracije, ki srčno proglaša Mati Zemljo kot vir našega življenja in neutrudljivo čuvajko, ki zagotavlja življenje nedeljivi skupnosti vseh živih bitij na tem planetu.

Kljub temu, da je Deklaracija nastala kot predlog, ki naj bi ga sprejeli Združeni narodi, gre za nezavezujoč dokument. Vseeno vam ob dnevu Zemlje toplo priporočamo, da si Deklaracijo preberete in na pozitiven način in po lastni izbiri danes proslavite našo Mati Zemljo, brez katere nas preprosto – ne bi bilo.

Predlog deklaracije v slovenskem jeziku:

Univerzalna deklaracija pravic Matere Zemlje

Mi, ljudstva in narodi Zemlje: upoštevajoč, da smo vsi del matere Zemlje, da smo nedeljiva, živa skupnost med seboj povezanih in soodvisnih bitij s skupno usodo;

ob hvaležnem priznavanju, da je Mati Zemlja vir življenja, hrane in učenja ter zagotavlja vse, kar potrebujemo, da dobro živimo;

ob spoznanju in prepoznavanju, da so kapitalistični sistem in vse oblike izčrpavanja, izkoriščanja, zlorabe in oskrunitve povzročile veliko uničenje, degradacijo in oviranje matere Zemlje, s čimer je življenje, kot ga danes poznamo, ogroženo s fenomenom, kot so podnebne spremembe:

prepričani, da v medsebojno odvisni skupnosti življenja ni mogoče priznati pravic samo človeškim bitjem, ne da bi ob tem povzročili neravnovesje v Materi Zemlji;

ob potrditvi, da je za zagotavljanje človekovih pravic nujno treba priznati in braniti pravice Matere Zemlje in vseh živih bitij v njej ter da že obstajajo kulture, prakse in zakoni, ki to počnejo;

zavedajoč se nujnosti sprejemanja odločnih, kolektivnih in skupnih ukrepov za preoblikovanje struktur in sistemov, ki povzročajo podnebne spremembe in v tudi v drugih oblikah predstavljajo grožnjo za Mater Zemljo;

razglašamo to Splošno deklaracijo o pravicah Matere Zemlje ter pozivamo Generalno skupščino Združenih narodov, da jo sprejme, kot skupen standard, ki naj ga dosegajo vsa ljudstva in narodi sveta ter da na koncu vsak posameznik in vsaka institucija prevzamejo odgovornost za spodbujanje spoštovanja pravic priznanih v tej Deklaraciji, s poučevanjem, izobraževanjem in dvigovanjem ozaveščenosti ter s takojšnjimi in naprednimi ukrepi in mehanizmi, tako nacionalnimi kot mednarodnimi, zagotavljajo splošno in učinkovito priznavanje in spoštovanje pravic Matere Zemlje med vsemi ljudstvi in državami na tem svetu.

1. Člen: Mati Zemlja

(1) Mati Zemlja je živo bitje.

(2) Mati Zemlja je edinstvena, nedeljiva, samoregulativna skupnost med seboj povezanih bitij, ki vzdržuje, vsebuje in razmnožuje vsa živa bitja.

(3) Vsako bitje je opredeljeno s svojimi odnosi do Zemlje in kot sestavni del Matere Zemlje.

(4) Pripadajoče pravice matere Zemlje so neodtujljive, saj izhajajo iz istega izvora kot njen obstoj.

(5) Mati Zemlja in vsa bitja so upravičena do vseh neodtujljivih pravic, ki so priznane v tej Deklaraciji, brez kakršnega koli razlikovanja na podlagi delitev med organskimi in anorganskimi bitji, vrstami, izvorom, uporabnosti za ljudi ali na podlagi katerega koli drugega statusa.

(6) Tako kot imajo ljudje človekove pravice, imajo tudi druga živa bitja pravice, ki so specifične glede na njihovo vrsto in primerne glede na njihovo vlogo ter funkcijo znotraj skupnosti, v katerih obstajajo.

(7) Pravice vsakega živega bitja so omejene s pravicami drugih živih bitij in vsak spor med njihovimi pravicami mora biti rešen na način, ki ohranja integriteto, ravnovesje in zdravje Matere Zemlje.

2. Člen: Neodtujljive pravice matere Zemlje

(1) Mati Zemlja in vsa živa bitja iz katerih je sestavljena, imajo naslednje neodtujljive pravice:

(a) pravico do življenja in obstoja;

(b) pravico biti spoštovani;

(c) pravico do obnove svoje biološke zmogljivosti in nadaljevanja življenjskih ciklov in procesov, brez človeških motenj;

(d) pravica do ohranjanja svoje identitete in integritete, kot samostojnega, medsebojno povezanega živega bitja, sposobnega samoregulacije;

(e) pravico do vode, kot vira življenja;

(f) pravica do čistega zraka;

(g) pravico do celostnega zdravja;

(h) pravico obstajati brez onesnaževanja ter strupenih ali radioaktivnih odpadkov;

(i) pravico, da se genska struktura bitja ne spremeni ali prekine na način, ki ogroža integriteto ali bistvo in zdravo delovanje;

(j) pravica do popolne in pravočasne obnovitve kršitve pravic priznanih v tej Deklaraciji, ki jih povzroča človekovo delovanje.

(2) Vsako živo bitje ima pravico do svojega prostora in do izpolnjevanja svoje vloge v Materi Zemlji za njeno harmonično delovanje.

(3) Vsako živo bitje ima pravico do dobrega počutja in življenja brez mučenja ali krutega ravnanja s strani človeka.

3. Člen: Obveznosti ljudi do Matere Zemlje

(1) Vsak človek je odgovoren za spoštovanje in življenje v harmoniji z Materjo Zemljo.

(2) Ljudje, vse države in vse javne in zasebne institucije morajo:

(a) delovati v skladu s pravicami in obveznostmi priznanimi v tej Deklaraciji

(b) prepoznati in spodbujati polno implementacijo in uveljavljanje pravic in obveznosti, priznanih v tej Deklaraciji;

(c) spodbujati in sodelovati pri učenju, analizi, interpretaciji in sporočanju ljudem o tem, kako živeti v harmoniji z materjo Zemljo v skladu s to Deklaracijo;

(d) zagotoviti, da prizadevanje za dobro počutje ljudi prispeva k blaginji matere Zemlje zdaj in v prihodnosti;

(e) vzpostaviti in uporabljati učinkovite norme in zakone za obrambo, zaščito in ohranjanje pravic Matere Zemlje;

(f) spoštovati, varovati, ohranjati in po potrebi obnoviti celovitost vitalnih ekoloških ciklov, procesov in ravnotežij Matere Zemlje;

(g) zagotoviti, da se popravi škoda, ki so jo povzročile kršitve človekovih pravic, priznanih v tej Deklaraciji, ter da odgovorni sprejmejo odgovornost za ponovno vzpostavitev celovitosti in zdravja Matere Zemlje;

(h) opolnomočiti ljudi in institucije, da branijo pravice matere Zemlje in vseh bitij;

(i) vzpostaviti previdnostne in omejevalne ukrepe za preprečevanje človeških aktivnosti v smislu povzročitve izumiranja vrst, uničevanja ekosistemov ali oviranja ekoloških ciklov;

(j) zagotoviti mir in odpraviti jedrsko, kemično in biološko orožje;

(k) spodbujati in podpirati prakse spoštovanja Matere Zemlje in vseh živih bitij v skladu z njihovimi kulturami, tradicijami in običaji;

(l) spodbujati gospodarske sisteme, ki so v harmoniji z Materjo Zemljo in skladni s pravicami, priznanimi v tej Deklaraciji;

4. člen: Definicije

(1) Izraz ”živo bitje” vključuje ekosisteme, naravne skupnosti, življenjske vrste in vse druge naravne entitete, ki obstajajo kot del Matere Zemlje.

(3) Nič v tej Deklaraciji ne omejuje priznavanja drugih neodtujljivih pravic vseh živih bitij ali določenih živih bitij.

Predlog Deklaracije je v angleškem jeziku dostopen na tej povezavi.

Želimo vam vesel dan Matere Zemlje!

2019-04-22T11:18:45+02:00